Spør om selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende!

Hvordan fører du best bilen i regnskapet? Får du fradrag for representasjon? Kan den nye PC-en som ble kjøpt i fjor føres på firmaet? Hva med programvaren?
Og hvordan skal ligningsverdiene for næringseiendom føres?

Nå kan du få eksperthjelp til utfylling av næringsoppgaven. Eksperter fra NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening – stiller til nett-treff for å hjelpe deg med næringsoppgaven.

Registrert revisor Tommy Johnsen, juridisk rådgiver Jesper Røstad, statsautorisert revisor Liv Braaten, fagsjef regnskap Hanne Opsahl, advokat Per-Ole Hegdahl, juridisk rådgiver Kate Bjørnelykke, registrert revisor og autorisert regnskapsfører Irene Løkken og fagsjef skatt Knut Ivar Høylie sitter klare til å svare på dine spørsmål.
107 Liker

10.000 kroners grensen

Innsendt av: Mvh Sigmund

Hva gjør vi dersom en vi bokfører en faktura som lyder på mer enn kr 10 000 med fradragsrett. Senere gjøres fakturaen opp ved bruk av kontanter.
Hei!

Fradraget må i et slikt tilfelle tilbakeføres både skattemessig og med hensyn til momsen. Skattemessig inntektsføres beløpet i det inntektsår betalingen skjer, og momsfradraget reverseres i den termin betalingen har skjedd

Hilsen NARF

Kate og Tommy
110 Liker

Betaling til utenlandsk oppdragstaker

Innsendt av: Mvh Svein

Vi har en kunde som benytter utenlandske håndverksfirmaer på byggeprosjekter i Norge. Disse har gjerne ikke konto i Norge og oppgjør for fakturaene fra disse har derfor gjerne skjedd med kontante midler. Gjelder de nye reglene om avskjæring av fradragsrett også i slike tilfeller?

Hei Svein!

Det du beskriver her er nok typiske tilfeller som man ønsker å ramme med de nye reglene. Om oppdragsgiver skal beholde fradragsretten i slike tilfeller må han sørge for at oppdragstakerne skaffer seg bankkonto han kan innbetale oppgjøret til. Det er for øvrig ikke noe til hinder for at han eventuelt kan betale til oppdragstakernes bankkontoer i hjemlandet, dvs fradragsretten er ikke betinget av at oppgjøret skjer til en norsk bankkonto


Hilsen NARF

Kate og Tommy
96 Liker

Avskriving

Innsendt av: Peder

Hei!

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kjøpte en masin tii ca 100 000kr sist år.

Hvordan føres dette i næringsoppgaven? Er det 20% avskriving hvert år framover?
Hei Peder!
Det høres ut som dette er en anskaffelse av maskin som inngår i saldogruppe
d) "personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v.". Makinen balanseføres/aktiverses i næringsoppgavens post 1205. I tillegg må du fylle ut avskrivningsskjema RF 1084 i post 104 a nyanskaffelse kr 100.000 og i post 110 fylles årets saldoavskrivning på 20.000. Saldoavskrivningen føres i næringsoppgaven 1 post 6000 (reduserer også post 1205 tilsvarende. Neste år blir ny saldo 80.000 som avskrives med 20% (dvs 16.000).

Hilsen NARF

Kate og Tommy
113 Liker

undrer.

Innsendt av: Fredrik

hei.

Jeg og en kamerat startet opp et DA for ca 2 år siden. etter et år gikk kameraten min ut av DA'et og tilbake til vanlig jobb. Jeg jobber fortsatt fulltid i DA'et, er det lurest for meg å legge ned selskapet for så å starte opp et enkeltmannsforetak siden det bare er meg??
Hei Fredrik!

Dersom du er igjen som eneste eier, foreligger det ikke lenger et DA. DA-selskaper krever flere eiere. Dermed er du pr definisjon å regne som personlig næringsdrivende (med enkeltpersonforetak). Det kan nok være lurt å oppsøke bistand for å avslutte DA´et, og få enkeltpersonforetaket på plass. Skattehjelpen hos skattekontoret kan antagelig også gi deg noen råd.

Hilsen NARF v/ Knut
91 Liker

Mobiltelefon

Innsendt av: Mads

Hei, jeg har enkeltmannsforetak med MVA-registrering. Jeg jobber som konsulent i et ingeniørfirma, der jeg har bruk for en mobiltelefon for å nå mailer og slikt. Men jeg vil jo også bruke mobiltelefonen min privat. (helst ikke ha to telefoner) Kan jeg kjøpe mobiltelefon på firmaet mitt av inntekter før skatt og ekskludert mva til dette formålet?
Ut fra det du skriver høres det ut som det er riktig å foreta en forholdsmessig fordeling med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 8-2 (1)første punktum. Bestemmelsen lyder:
"Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten."

Hilsen NARF
94 Liker

Hobbyinntekter

Innsendt av: Jazzeren.

Hei. Jeg er klar over at man kan tjene rundt 40000 på hobbyen sin uten at dette skal skattelegges. Men hvordan er det om man har flere hobbyer som overhodet ikke har noe med hverandre å gjøre? Kan man da tjene like mye på hver hobby? Ok hvordan påvirker 1000-kronersregelen dette? Kan man tjene 1000 kr fra hver arbeidsgiver i det uendelige, så lenge hobbyene er mange nok og ikke bærer preg av næring?
Hei,

Det er skattemessig ikke noen klar beløpsgrense som trekker grensen mellom hva som skal anses som henholdvis hobbyaktivitet og næringsvirksomhet. Grensen kan ofte være vanskelig å trekke og beror på skjønnsmessige vurderinger. Det sentrale vurderingstema er om aktiviteten vurdert over en viss tid, er egnet til å gå med overskudd. Hvorvidt ulike aktiviteter skal vurderes som en sammenhengende aktivitet eller adskilt, vil også bero på en konkret vurdering.

Når det gjelder skattefritaket hvor det ikke mottas mer enn kr 1000 fra hver enkelt i løpet av året, er det ikke satt noe tak på hvor mange forskjellige du kan jobbe for før det blir skatteplikt. Grensen overtres når aktiviteten blir så omfattende og innbringende at en må anse dette som næring.

Anbefaler deg å ta en titt i Lignings-ABC kapitlet "Virksomhet - allment" hvor dette tema er nærmere redegjort for, se eventuelt link:
http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Li....11#x151111


Hilsen NARF
Kate og Tommy
113 Liker

Enkeltmannsforetak!

Innsendt av: Geir

Jeg Går og lurer på å starte et enkeltmansforetak. Jeg har i ag fast jobb. Men har muligheten til å ta 2 ekstra jobber som webdesigner/ansvarlig for et par nettsider. Jeg går utifra at jeg ligger under 50.000 i året, og vil da slippe MVA og slippe å levere egen selvangivelse slik jeg har fotstått det.

Det jeg lurer på er om å ha enkeltmannsforetak er en byrde mtp privatøkonomien. Blir det fort "rot"? mellom firma og privat?

Er det mye å huske på?
Vi kan ikke annet enn å oppmuntre til å starte nye virksomheter, når noen har tid og lyst. Det første du må avklare er om arbeidsgiveren din tillater at du driver næringsvirksomhet ved siden av arbeidet. Mange arbeidsgivere har tatt inn forbehold om biarbeid i ansettelsesavtalene. I tillegg bør du ha flere oppdrag enn to - tre, for å få aktiviteten godkjent som næringsvirksomhet. I motsatt fall er det normalt sett mer riktig å behandle innsatsen som en lønnsinntekt. For mer info om dette, søk opp Lignings-ABC på skatteetaten.no og gå til stikkordet Virksomhet.

Hvis du blir næringsdrivende og kan bruke fritaksreglene for næringsoppgave, er det ikke mye administrasjon ved å drive virksomheten. Da fyller du ut inntekter og kostnader rett i selvangivelsen. Sjekk mer info om dette på skatteetaten.no.

Hilsen NARF v/ Knut
99 Liker

Bedrift

Innsendt av: J

Er det mulig å være under 18 og drive egen bedrift?
Hei

Når du er 18 år eller yngre er du ikke myndig og kan derfor heller ikke starte egen virksomhet. Vårt forslag er at du får foreldre eller andre myndige personer til å stå som ansvarlig for virksomheten, mens du driver denne i den myndiges navn inntil du selv er myndig.


Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
98 Liker

Nystartet NUF

Innsendt av: Anders Jensen

Hei

Vi har ett nystartet NUF og venter på pairer fra Brreg. Nå lurer vi litt på hvordan vi skal gjøre det med regnskap. Vi har noe erfaring fra føring av regnskap med ENK tidligere men ikke mye. Dette kommer til å by på nye utfordringer med moms, avgifter etc.

Vi har lyst til å prøve selv da vi kan lære mye på å drifte ett eget regnskap. Men vi har fått beskjed om at når vi skal få en revisor til å godkjenne årsregnskapet så må de uansett gjøre all jobben på nytt og gå igjennom alle bilag.

Dermed sparer vi ikke noe og vi gjør "dobbeltarbeid".

hva anbefaller dere her?
Hvis dere setter dere inn i de relevante regler (deriblant bokføringsregelverket) vil vi ikke utelukke at det kan bli en besparelse av å bidra selv.

Hilsen NARF
104 Liker

Skatt

Innsendt av: Lene

hvordan trekkes det skatt fra enkeltmanns foretak som tjener under 50000 i året
Hei Lene!

Du må selv ta kontakt med skattekontoret og opplyse om din forventede formue og inntekt. Deretter skriver skattekontoret ut forskuddsskatt, som innebærer at du må innbetale skatt på forskudd til nærmere angitte tidspunkter.

Dersom du hadde næringsinntekt i 2010 og ikke har innbetalt skatt på dette, kan du innbetale såkalt tilleggsforskudd før utløpet av mai. Da slipper du renter på eventuell restskatt. Beregn skatten og se mer info på skatteetaten.no.

Hilsen NARF v/ Knut
99 Liker

Fordeling av overskudd

Innsendt av: Martin

Kan overskudd av et enkeltmannsforetak hvor to ektefeller jobber ca 50% hver fordeles slik det passer best fra år til år? Kan den ene ektefellen ett år f.eks. ta hele overskuddet?
Hei

Retten til å fordele inntekt fra ektefellens virksomhet er regulert i skatteloven § 2-11 tredje ledd. Inntekten kan ikke fordeles etter eget forgodtbefinnende, men må fordeles i forhold til faktisk innsats og verdien av denne. Med verdien av innsatsen menes at ingenøren ikke kan fordele inntekten 50/50 med ektefellen som er sekretær. Skal inntekten fordeles 50/50 må begge ha likeverdig kompetanse og lik arbeidsinnsats.


Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
106 Liker

Pensjonsavtale

Innsendt av: Kristian

Hva kan man trekke fra mht. indviduell pensjonsavtale; premie, sparebeløp....m.v.
Hei

Jeg legger til grunn at du driver enkeltpersonforetak (EPF). Som EPF-utøver kan du pensjonsspare med skattefradrag, 4% av beregnet personinntekt for inntekt mellom 1 og 12 G (G = grunnbeløpet = 74 721 for 2010).

Merk at pensjonssparingen kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for personinntekt og således får en indirkete bruttoeffekt, men at pensjonssparingen også påvirker beregnet personinntekt og gjennom denne reduserer pensjonsgrunnlaget som du opparbeider gjennom folketrygden.

Pensjonssparingen kan gi effekt for foregående år under forutsetning av at den er innbetalt til pensjonsordningen innen 3 måneder etter utgangen av inntektsåret.

Hilsen NARF v/ Per-Ole
94 Liker

MVA på reisekostnader

Innsendt av: PMO

Har et enkeltmannsforetak som benyttes ifm å holde foredrag rundt om i landet. Som oftest får jeg kunden til å dekke reisekostnader (fly, bil tog etc) og jeg tar dette som en egen post i fakturaen. Foretaket mitt er MVA pliktig - lurer på om det er noen spesielle regler rundt MVAen når jeg viderefakturerer reisekostnadene? Har til nå praktisert 25% på alt (uten at noen kunder har reagert), men i prinsippet blir jo det MVA (25%) på MVA (8%) når det gjelder fly og tog kostnadene...
Hei!

Alle omkostninger som påløper i forbindelse med en merverdiavgiftspliktig leveranse av varer eller tjenester være med i merverdiavgiftsgrunnlaget jf Merverdiavgiftsloven § 4-2 første ledd(smitteregelen). Når reiseutgifter innkjøpt med 8 % mva viderefaktureres sammen med annen merverdiavgiftspliktig hovedytelse belagt med 25 % mva, skal netto vederlag (etter fradrag for merverdiavgift) faktureres med 25 % mva, dvs. både netto reiseutgift og hovedytelsen. Ved anskaffelser til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, vil kjøper ha fradragsrett for hele avgiftsbeløpet på 25 %. I ditt tilfelle har du derfor fradragsrett for merverdiavgift på reisekostnadene og viderefakturerer nettobeløpet på reisekostnadene med 25%. Det forutsettes at dine kostnader, faktura for fly og tog etc er stilet til deg (EPF) for at fradragsretten skal være oppfylt.

Hilsen NARF

Kate og Tommy
101 Liker

Arbeidsgodtjørelse

Innsendt av: Kapp

Hei.

Har tatt ut arbeidsgodtjørelse i fjor fra ett ANS. Skulle dette vært ført inn som inntekt i selvangivelsen min?
Hei,
Arbeidsgodtgjørelse fra ANS skal du føre opp som inntekt i selvangivelsen post 1.7.4.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
108 Liker

lønn i DA-selskap

Innsendt av: Hans Hansen

Takk for svar.

Dere skrev at for å opparbeide trygderettigheter må vi ta ut arbeidsgodtgjørelse. Kan vi endre 2010 nå eller måtte vi ha gjort dette løpende i 2010?

Vi tar ut et fast beløp pr måned. Kan vi fortsette med dette eller må vi splitte i arbeidsgodtgjørelse og næringsinntekt? Skal vi rapportere arbeidsgodtgjørelse månedlig når vi tar ut penger fra DA til offentlige myndigheter eller er det kun årlig rapportering i ligningspapirene?
Hei igjen,

Hva som skal behandles som arbeidsgodtgjørelse for 2010 kan dere ta stilling til når dere fyller ut ligningsoppgavene for 2010. Det er derfor ikke for sent å få dette til nå. Arbeidsgogtgjørelsen er ikke noe som innberettes fortløpende gjennom året slik man gjør med lønn til ansatte. Det er ikke nødvendig at dere tar stilling til fordelingen mellom arbeidsgodtgjørelse og næringsinntekt løpende gjennom året. Fordelingen kan dere ta stilling til når året avsluttes og ligningspapirene skal sendes inn.

Anbefaler dere å lese kapitlet i Lignings-ABC som redegjør for skattemessig behandling av arbeidsgodtgjørelse fra deltakerlignede selskaper. Dette finner dere under følgende link:
http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Li....00#x147900


Hilsen NARF
Kate og Tommy
89 Liker

Innsendt av: Chablis

Hva er konsekvensene dersom man fører opp ting som er fradragsberettiget, men får bokettersyn og de ikke er enig med deg. Enkelte ganger kan det være vanskelig å vurdere grensen mellom ting som brukes privat og 'til næringen'
Hei
For normalinnkjøp i næring er vi ikke enig med deg. Formålet med kjøpet sett i sammenheng med faktisk bruk vil normalt gi svar på om kostnaden er en privatutgift eller virksomhetskostnad som er fradragsberettiget fordi den er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.

Dersom skattemyndighetene foretar bokettersyn og de oppdager feil inntekts- eller kostandsføring er konsekvensen tilleggskatt og i verste fall anmeldelse. Tilleggskatt ilegge med 30% av skatten som er eller kunne vært undratt. Foreligger det grov uaktsomhet eller forsett i forbindelse med feilføringen vil tilleggskatt kunne ilegges med 45% eller 60% tilleggskatt.

Tanken bak hele selvangivelsessystemet er som det ligger i navnet at skattyter "angir" seg selv, og sanksjonssystemet skal påvirke til at det ikke er lønnsomt å unndra noe fra beskatning.


Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
103 Liker

Moms i årsresultatet

Innsendt av: Leif Egil

Hvordan skal moms på innkjøpte varer føres i forhold til årsresultatet? Er det varens pris eks. moms som skal føres eller inkl. moms?
Hei.

Dersom ditt foretak har passert registreringsgrensen på kr 50 000 og blitt merverdiavgiftspliktig, får du også fradrag for inngående merverdiavgift fra dette tidspunktet.
Da skal varekostnaden for innkjøpte varer føres ekskl merverdiavgift (netto)på konto 4000 i regnskapet og i næringsoppgaven.
Som du ser er det da netto beløp ekskl mva som går til fradrag i regnskapet ditt.

Hilsen NARF v/Irene
119 Liker

Næringsoppgave

Innsendt av: forvirret

Hei,

er Ansvarlige selskap med delt ansvar (DA) forpliktet til å levere næringsoppgave selv om inntekter er under 50.000? (underskudd på 150.000 i 2010, ingen inntekter)
Det er ikke rart du er forvirret. Leveringsfritaket for næringsoppgave gjelder kun en del personlige skattytere. Et DA må levere selskapsoppgave (RF-1215) med næringsoppgave. Som nevnt i et annet svar, er skjemaverket her komplisert. Det kan derfor være lurt å få bistand fra en regnskapsfører.

Hilsen NARF v/ Knut
103 Liker

Papirer

Innsendt av: Petter

Hei. Har NUF med en omsetning på under 20.000 i året. Blir alikevel en del papirer. Kan jeg skanne disse til PDF og lagre dette i setdet ? (Altså da makulere papirversjonen av bilaget ?
Hei.

Oppbevaring av bilag kan gjøres enten på papir eller elektronisk. Det stilles derimot krav til formatet dersom man velger elektroniske bilag. Dette skal være i et ikke-direkte-redigerbart format, f.eks GIF, JPEG, PDF, TIF, el.l. Kravet er at det ikke skal kunne endres i etterkant.

Når du har scannet bilaget, og tatt backup av disse, kan du kaste papirutgaven av bilagene ja.

Husk også at elektroniske bilag også skal oppbevares sikkert og i lesbar form i 10 år, og skal kunne skrives ut på papir i hele perioden.Hilsen NARF v/Irene
102 Liker

Salg av firma

Innsendt av: Snorre Walter

Hei,
jeg solgte en frisør salong i 2010 for 300.000.
Jeg hadde 220.000 igjen av gjelden som jeg tok opp da jeg startet firmaet.
Etter innløsning av restlån på 220.000 satt jeg igjen med ca 80.000,-

Hvor mye må jeg skatte for salget?
Hvor kan jeg evt finne mer info rundt dette.
Hei

Gratulerer med salg, håper du er fornøyd.

Gjelden har ingen innvirkning på den skattepliktige gevinsten. Den skattepliktige gevinsten blir lik differansen mellom salgssum og de skattemessige nedskrevne verdiene som du hadde i enkeltpersonforetaket. Den skattepliktige gevinsten kan inntektsføres over gevinst- og tapskonto hvilket innebærer at du i realiteten utsetter beskatningen.

Flere opplysninger om det samme finner du på www.skatteetaten.no under Lignings-ABC, tema Virksomhet - opphør av virksomhet.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
105 Liker

skatt

Innsendt av: Sindre

Hei

Jeg har et enkeltmannsforetak, som jeg opprettet i fjor. Har ikke levert selvangivelsen eller regnskapet enda, når er siste frist?
Hva skjer hvis du leverer for sent?
Hei.

Selvangivelse for næringsdrivende skal leveres innen 30.april (på papir) og 31. mai (elektronisk levering).
Har du ikke mottatt denne, vil du automatisk motta selvangivelse for lønnstakere og pensjonster som du hadde i fjor.
Når du går over fra å være lønnstaker til næringsdrivende, må du selv påse at du mottar korrekt type selvangivelse. Fristen for å endre til korrekt selvangivelse var 15.februar, og har du ikke gjort dette må levere selvangivelse for lønnstakere og pensjonister.
Leveringsfristen for denne var 30.april både på papir og elektronisk.

Dersom du leverer selvangivelsen for sent må du normalt svare forsinkelsesavgift. Dette gjelder derimot ikke for forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, disse anses for å ha levert selvangivelsen automatisk ved utløpet av fristen.
Dersom man korrigerer selvangivelse etter fristen, skal forsinkelsesavgift ilegges.Hilsen NARF v/Irene
103 Liker

Enkeltpersonforetak

Innsendt av: Lorentz

Jeg driver et enkeltpersonforetak. Ifm arbeid utført i desember 2010 fakturerte jeg i januar 2011. Skal denne inntekten inkluderes på selvanglivelse for 2010 eller 2011 ?
Hei!

Realisasjonsprinsippet som tidfestingsregel innebærer at en inntekt skal inntektsføres når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen, jf. sktl. § 14-2 (1) annet punktum. I praksis betyr dette at inntekten skattemessig må henføres til den periode den er opptjent (varen eller tjenesten utført).For deg betyr det at inntekten skal tas med på selvangivelsen for 2010. Både for inntekter og kostnader(i næring)er det uten betydning når betaling skjer.

Hilsen NARF

Kate og Tommy
114 Liker

ANS/DA

Innsendt av: Dag L. Leder, Oslo

Hei,

jeg og en kollega jobber fulltid som vanlig ansatte i et AS. Vi har sammen opprettet et Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) i januar 2010. Vi har kun hatt kostnader/inversteringer i 2010, og ingen inntekter. Er hele dette underskuddet fradragsberettiget 28% på personinntekten? Siden vi ikke har inntekter over 50.000 (inntekter = 0.-), er vi da pliktige til å levere næringsoppgave?
Et underskudd i forbindelse med oppstart av virksomhet er fradragsberettiget i annen alminnelig inntekt. Skatteeffekten er som du sier 28 %. Fradrag i det som kalles personinntekt (grunnlag for trygdeavgift og toppskatt) får dere derimot ikke. Husk også at en del investeringer må aktiveres og eventuelt avskrives over flere år. Se egne regler om dette, f eks i rettledningen til avskrivnignsskjemaet.

Dere som driver DA må levere egen selskapsoppgave (skjema RF-1215), og dere slipper ikke unna næringsoppgaven til tross for lav inntekt. Det å føre regnskap og fylle ut ligningsskjemaer for DA er for øvrig komplisert, og vi anbefaler på det sterkeste bruk av regnskapsfører til dette.

Hilsen NARF v/ Knut
95 Liker

Lån til eget AS

Innsendt av: Kai

Jeg har et AS med 100.000 i aksjekapital. Eier 99% selv.

Jeg har også lånt et større beløp fra meg privat, til firmaet i som er dokumentert med låneavtaler.

Lønnsomnheten i firmaet er ikke god. Har lurt på å avvikle, ikke slå konkurs. Kan jeg føre dette som privat tap, eller må jeg gå konkurs?
Hei, Kai.

Tap på aksjene i selskapet vil være fradragsberettiget. Tap på privat lån fra deg til selskapet er derimot desverre ikke fradragsberettiget.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
106 Liker

Kjøregodtgjørelse

Innsendt av: Kine

Kan jeg skrive av bensin-,bom-, buss- og togutgifter mellom hjem og fast arb.plass?
Hei

Svaret på ditt spørsmål er i utgangspunktet NEI. Kostander mellom hjem og fast arbeidssted er privatkostander og kan ikke fradragsføres i næringsoppgaven.

Imidlertid innrømmes det rett til fradrag direkte i selvangivelsen for kostnader som gjelder arbeidsreise når disse overstiger kr 13 700. Beregning av kostandene ved arbeidsreiser skjer etter kilometersats på kr 1,50. I tillegg kan det innrømmes fradrag fradrag for faktiske kostander til bompassering eller ferge med bil når kostandene overstiger kr 3 3000 i året.

Merk at dette er et direktefradrag i selvangivelsen som kommer til fradrag i alminnelig inntekt (gir 28% skattemessig effekt).

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
94 Liker

Statens regulativ

Innsendt av: Terje Bj

Hei,

Er det riktig at et enkelmansforetak ikke kan skrive statenregulative på reiser ? Tenker da på mat etc
Hei, Terje.

Hovedregelen er at næringsdrivende må dokumentere fradragsberettigede kostnader med originalbilag. De kan ikke benytte statens satser for kost. I praksis er det imidlertid godtatt at næringsdrivende krever fradrag for småutgifter etter sats (såkalte bruspenger).
Dersom du ikke kan dokumentere de faktiske kostnadene til kost på reiser, kan du likevel forsøke deg med å legge ved selvangivelsen en forklaring på hvorfor og redegjøre for hvilke merkostnader du mener å ha hatt. Er du heldig vil dette bli godtatt. Imidlertid vil vi sterkt anbefale at du sørger for å ta vare på relevante bilag, slik at du ikke risikerer å gå glipp av fradrag for relevante kostnader.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
108 Liker

Hobbyinntekter2.

Innsendt av: Jazzeren.

Er reglene for hobbyinntekter de samme uansett om man er arbeidstaker, arbeidsledig eller ufør?
Hei

Svaret på ditt spørsmål er JA. Grensen for når man går over fra å drive hobby til å drive virksomhet er lik uavhengig av de nevnte situasjoner for deg som person.

Ved vurderingen av om man driver virksomhet eller hobby ser man hen til omfang, varighet, om aktiviteten drives for din risiko, og sist men viktigst hvorvidt aktiviteten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd over en viss tid.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
98 Liker

Årsoppgave

Innsendt av: Leif Egil

Har nettopp blitt registrert i momsregisteret og har fått innvilget søknad om årlig innrapportering av moms. Ut fra papirene jeg mottok virker det som jeg må levere årsoppgave for 2011 med engang, selv om fristen gikk ut i april (var det vel?).

Kan det stemme at jeg må levere inn en årsoppgave med engang? Er det isåfall tall fra 2010 jeg skal levere?
Hei Leif Egil!

Virksomheter med merverdiavgiftspliktig omsetning under kr 1 000.000 eksklusiv merverdiavgift kan levere årlige omsetningsoppgaver. Dersom du først er registrert i merverdiavgiftsregisteret fra 2011, trenger du ikke levere årsoppgave for 2011 i år. Årsterminoppgeven 2011 følger kalenderåret og innlevering og betalingsfrist er 10 mars året etter dvs 2012.
Har du derimot hatt avgiftspliktig omsetning for 2010 skulle årsoppgaven for 2010 vært sent inn og merverdiavgift betalt innen 10 mars 2011.

Hilsen NARF

Tommy og Kate
99 Liker

Fra enkeltmannsforetak til AS

Innsendt av: Anders T.

Hei! Mine foreldre jobber sammen i et enkeltmannsforetak som arkitekt og ingeniør. Dette har de gjort i snart 20 år, og til sammen tar de ut lønn på 1.700.000 kr. Foretaket har lite investeringer. Jeg mener det er på høy tid til å gå over til et AS, men jeg kjenner ikke skattereglene godt nok. 1) Hva er de viktigste fordelene/ulempene med å gå over til AS? 2) Vil overgang til AS lønne seg skattemessig? 3) Hva er viktig å huske på med tanke på arveoppgjør for oss som kommer etter? Tusen takk for svar!
Hei
En av de viktigste fordelene med å drive i AS fremfor i enkeltpersonforetak (EPF) er at i ASèt kan man unnlate å ta ut hele overskuddet som lønn og på denne måten forskyve beskatningen på den del av overskuddet som mor og far ikke trenger til forbruk. Det innebærer at deler av overskuddet forblir i ASèt og kun skattlegges med 28%. Merbeskatningen forskyves da til det året hvor overskuddet enten tas ut som utbytte elelr som lønn.

Dette i motsetning til inntekt i EPF som er gjenstand for fortløpende beskatning av hele overskuddet gjennom den såkalte foretaksmodellen.

Trygderettighetene er også bedre når mor og far er ansatt i eget AS fremfor å drive EPF.

Hva gjelder arveoppgjør er det normalt også gunstigere å arve aksjer fremfor en virksomhet drevet som EPF.

Merk også at EPF kan omdannes til AS uten at dette medfører beskatning. Hvorvidt det er gunstigst å omdanne skattefritt eller ikke, for derigjennom å bl. a. starte opp med nye avskrivningsgrunnlag, må du søke eksperthjelp for å få vurdert. Advokat, revisor og regnskapsfører kan være aktuelle rådgivere her.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
109 Liker

Hjelp fra familie

Innsendt av: Mvh Torbj

Hei
Jeg driver et lite enkeltmannsforetak. Innimellom har jeg bruk for hjelp fra familiemedlemmer for å få gjort ting til rett tid. Hvordan kan jeg evt. betale dem for dette. Til nå har jeg betalt ut av egen lomme (utenfor regnskap), men det er jo lite gunstig for meg.
Hei, Torbjørn.

Løsningen her er å betale dem lønn for arbeidet. Du må da trekke skatt i henhold til vedkommendes skattekort og beregne arbeidsgiveravgift av lønnen. Dersom samlet lønnsutbetaling til samme person ikke overstiger kr 1000 i løpet av et år, er betalingen ikke lønnsoppgavepliktig og ikke skattepliktig for mottaker. Du får fradrag for lønnskostnadene i næringen.
Skoleelever vil ofte ha frikort slik at de i praksis ikke betaler skatt av lønn. Når det gjelder lønn til skoleelever er det forøvrig fastsatt egne timesatser i Skattedirektoratets Takseringsregler § 2-3-3. Disse finner du på NARF sine hjemmesider, se link: http://www.narf.no/upload/11485/20101217_Takseringsregler_2010.pdf

Dersom din ektefelle også arbeider i ditt firma, kan dere kreve fordeling av overskuddet i virksomheten etter reglene om felles bedrift. Dette gjelder selv om din ektefelle ikke er medeier i virksomheten. Fordelingen gjøres i henhold til verdien av innsatsen hver av dere har nedlagt i virksomheten.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
118 Liker

Tap aksjekapital etter konkurs

Innsendt av: Arild

Hei,
Jeg lurer på fradrag etter konkurs når jeg hadde 100% eierandel i et AS, kan aksjetap trekkes fra på selvangivelsen på noen måte??
Hei!

Tap på aksjer er skattemessig fradragsberettiget på din selvangivelse dersom selskapet gikk konkurs i 2010. Det skattemessige tapet kommer til fradrag ved å føre beløpet i selvangivelsen, post 3.1.8. Inngangsverdien på aksjene skal du ha mottat fra skattemyndigheten" Oppgave over aksjer og egenkapitalbevis"-RF 1088.
Dersom realisasjonen ikke fremgår av beholdningsoppgaven (RF-1088), må det skattemessige tapet beregnes i skjema RF-1059.

Hilsen NARF

Kate og Tommy
98 Liker

Kontorhold

Innsendt av: Per Hansen

Har et lite hus som jeg har kontor.
Driver som håndtverker hva kan jeg trekke fra for dette ?
Det er varmekabler i gulv,som må stå på for at det skal gå ann å hvere der.
Dette ligger til min private bolig det er ikke vann og avløp. Firmaet er et as.
Hei
Fordi du driver AS og dette selskapet er et eget rettssubjekt kan ASèt inngå leieavtale med deg som privatperson og eier av huset. Leien kan ikke fastsettes høyere enn markedsleien og i leieavtalen bør det avtales hvem som skal betale driftskostnader relatert til leieobjektet. Mange skattekontor har fastsatt retningslinjer for prisfastsettelse av leieverdien ved interessefellesskap som her. Det kan mao være fornuftig å ta en telefon til ligningsmydnighetene.

Leieinntekten vil dersom boligeiendommen fortsatt er fritakslignet normalt være skattefri på din hånd.

Husk også at ASèt også må fylle ut RF 1075 - leie av fast eiendom.

Lykke til !

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
96 Liker

Næringsoppgave 1- føring av varekostnad

Innsendt av: TRADEMARK

Hei

Staret selskap i 2010 og driver kjøp/salg av varer, oppnådde 50.000 grensen for mva iløpet av året 2010.

I konto 4005, skal man der føre inntakskostnad inkl mva for varer solgt opp til 50.000 + inntakskostnad ekskl mva for varer solgt etter 50.000 grensen?

På forhånd takk for svar!
Hei.

Når man har passert 50 000 kr grensen og har blir registrert i merverdiavgiftsmanntallet, kan man først da ta fradrag for inngående merverdiavgift. Jeg antar at dette kom på plass i 2010, slik du skriver.

Du skal da bokføre varekostnaden din uten fradrag for inngående merverdiavgift frem til registreringstidspunktet (inkl mva), altså frem til den terminen du ble avgiftspliktig for, og med fradrag for inngående merverdiavgift (ekskl mva)etter registreringstidspunktet.

For å få fradrag for merverdiavgiften frem til den terminen du ble avgiftspliktig fra, kan du søke om tilbakegående avgiftsoppgjør og få tilbake denne merverdiavgiften.


Hilsen NARF v/Irene
97 Liker

Næringsoppgave

Innsendt av: Inger

Hei!
Jeg har hørt at dersom man har inntekt på under 50.000 kr i enkeltpersonforetak trenger man ikke levere næringsoppgave. Stemmer dette? Hvordan får da skatteetaten beregnet skatten min?

Hei Inger!
Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere næringsoppgave hvis årets brutto driftsinntekter ikke overstiger kr 50 000.

Opplysninger om næringsinntekten må i stedet gis i selvangivelsen. For de som leverer «Selvangivelse for næringsdrivende» elektronisk får du ved innlogging på selvangivelsen for næringsdrivende får du spørsmål om du skal levere med eller uten næringsoppgave. Du velger alternativet: ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave. Se ytterligere info her:

http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2010/Er-du-personlig-naring....gsoppgave/

Papirutgaven av selvangivelse 2010 for næringsdrivende mv. (RF-1030) fyller du ut felt på side 3 og angir :

- type virksomhet som er utøvd,
- hvilken kommune som virksomheten er skattepliktig til,
- sum driftsinntekt,
- sum driftskostnader,
- driftsresultat,
- beregnet personinntekt

Hilsen NARF

Tommy og Kate
94 Liker

Innsendt av: Cash

Hei.
Driver alene som rørlegger i et enkeltpersonforetak.
Min kone går på arbeidsavklaringspeneger fra nav.
Om vi inntektsfordeler vil nav pengene bli berørt?
Etter som jeg forstår er jo ikke dette lønn men næringsinntekt som fordeles over skatteseddelen.

Takk for svar
Hei Cash!

Når du er alene om å arbeide i enkeltpersonforetaket ditt, skal inntekten i sin helhet tilordnes deg. Dersom realitetene derimot hadde vært at din kone også arbeider i virksomheten, skal det skje en fordeling av næringsinntekten mellom dere begge. I så fall er det viktig å informere også NAV om forholdet, da dette kan påvirke rettighetene til ytelsen som mottas/er mottatt.

Hilsen NARF v/ Knut
88 Liker

Fradrag

Innsendt av: Rune

Har tenkt og starte et enkelpersonforetak i forhold til min trenervirksomhet. Spørsmålet mitt er da om jeg kan trekke fra innkjøp av utstyr som jeg da bruker i denne virksomheten
Hei

Dersom du skal starte et enkelpersonforetak (EPF) må dette skje ved registrering i Brønnøysund (samordnet registreringsmelding) for på denne måten å få et org. nr.
Hvorvidt aktiviteten som drives er næring eller ikke må vurderes ut fra flere momenter der, omfang, varighet, hvorvidt aktiviteten drives for din risiko og ikke minst om den er egnet til å gå med overskudd er viktige momenter. Mange som har til hensikt å starte virksomhet har stort fokus på fradragssiden og kommer derfor ikke ut med overskudd. Da vil aktiviteten normalt heller ikke være næring med mindre underskuddet f. eks. kun gjelder i en oppstartsperiode.
Driver du næring kan utsyr som benyttes i næringen utgiftsføres enten gjennom årlige avskrivninger eller direkte, avhengig av kjøpspris og varighet.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
105 Liker

Moms

Innsendt av: NufNuf

hei! Driver et Nuf selskap og har ikke sendt inn papirer på at jeg har oversteget 50 000 kr. Hele 2010 har jeg ikke betalt moms. Kan jeg føre opp fratrekk på momsen i regnskapet og betale inn mellomlegget i momsen, dette har ikke vært planlaggt å jukse. Skal betale det som kreves av meg.
Hei.

Du må sende inn melding så raskt som mulig om at ditt foretak har passert registreringsgrensen. Du kan da benytte del 2 av Samordnet registermelding, denne kan du bl.a. finne på Brønnøysundregistrene sine hjemmesider brreg.no

Deretter må du bokføre dette i regnskapet ditt og sende inn omsetningsoppgave så fort du er registrert.
Dersom det er slik at du ikke får krevet inn merverdiavgiften av de kundene du allerede har fakturert, må du ta kostnaden selv. Det mest korrekte vil da være å redusere den inntekt du har bokført, f.eks. 3000 Salgsinntekt og motposten blir kto 2700 Utgående merverdiavgift.
Dette medtas på næringsoppgaven tilsvarende, og kostnaden vil således gi fradrag.


Hilsen NARF v/Irene
99 Liker

fradrag

Innsendt av: ut

Hei,

jeg hører stadig ulike svar og oppfatninger på hva som er fradragsberettiget og ikke for enkeltpersonsforetak. Hvor finner man en oppdatert, enkel og tydelig oversikt over dette?
Hei

Det enkleste og mest oversiktlige oppslagsverket er Lignings-ABC som du finner på skatteetatens hjemmesider; http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Lignings-ABC1/

Her finner du også veiledere for oppstart av virksomhet og diverse temaer som er aktuelt for næringsdrivende.

Hovedregelen i skatteretten er at alle kostnader som er pådratt til å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt er fradragsberettigede. Vanligvis vil du kunne skille på hva som er en privat utgift og hva som er en utgift i næring ved å spørre hvorfor ble denne gjenstanden anskaffet og hvordan blir den brukt.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
112 Liker

Mistet bilag = mistet fradrag?

Innsendt av: AK

Hei,
jeg har mistet noen av de viktige kvitteringene/bilagene fra 2010 som jeg normalt kunne fått avdrag for - men på kontoutskriften kommer det relativt godt frem hva det er. Kan jeg allikevel ikke bruke dette i regnskapet mitt, siden jeg ikke har noen skikkelig kvittering?
Hei.

For å få skattemessig fradrag og fradrag for merverdiavgiften, må utgifften være dokumentert med bilag. (Kvittering, faktura)
Bankutskriften er ikke god nok desverre.


Hilsen NARF v/Irene
96 Liker

lønn i DA-selskap

Innsendt av: Hans Hansen

Vi er to personer som eier 50% hver av et DA-selskap. Vi jobber begge fulltid i selskapet. Arbeidssted er hos ulike kunder.

Idag tar vi kun ut næringsinntekt. Bør vi ta ut lønn istedenfor? Får vi fradrag for flere kostnader hvis vi blir ansatt i selskapet?

Vi har begge hjemmekontor uten å ta kontorleie. Får vi fradrag for PC, kontormøbler osv. Vi har behov for hjemmekontor når vi sender faktura og tilbud til kunder.
Hei, Hans.

Dere kan ikke bli ansatt av dere selv. Som deltakere i et ansvarlig selskap vil dere bli ansett som næringsdrivende. Dersom dere ønsker å opparbeide trygderettigheter er det viktig at dere tar ut arbeidsgodtgjørelse fra selskapet. Slik inntekt blir beskattet som personinntekt på dere, og medtas i grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Ved beregning av det skattepliktige overskuddet i selskapet kommer uttak i form av arbeidsgodtgjørelse til fradrag. Fradraget føres i Næringsoppgave 1 post 5600 og som inntekt på deltaker i Deltakeroppgaven post 1162 og deltakerens selvangivelse post 1.7.4.


Det at dere tar ut arbeidsgodtgjørelse gir ikke større rom for fradrag for kostnader i selskapet.

Innkjøp av nødvendig utstyr til driften, som f eks PC og inventar, er fradragsberettiget for selskapet. Investeringer på kr 15 000 eller mer må aktiveres på saldo og fradras ved årlige avskrivninger på saldoen.

Dersom dere har et rom som utelukkende benyttes til arbeid for virksomheten, kan dere kreve fradrag for hjemmekontor. Fradraget kan kreves etter en standardsats på kr 1600 pr år. Eventuelt kan dere kreve fradrag på grunnlag av faktiske kostnader. Aktuelle kostnader er da kontorets anslåtte andel av kostnadene til strøm, kommunale avgifter etc.


Hilsen NARF
Kate og Tommy
116 Liker

Telefon og internett

Innsendt av: B

Har et enkeltpersonforetak. Hvordan skal bruken av telefon og internettabb. føres på næringsoppgaven? Jeg tenker på privatdelen kontra firmadelen.
Hei.

Når internett (ADSL) og mobiltelefon brukes både i næring og privat, får du fradrag for alle kostnadene med reduksjon for privat bruk.
Den private bruken skal tilbakeføres etter en sjablongregel, det er altså ikke mulighet til å bruke skjønn.
For ett abonnement skal du tilbakeføre kr 4000 pr år, og for to abonnement skal du tilbakeføre kr 6000 pr år.
Siden du har både internett og mobiltelefon, skal du altså tilbakeføre kr 6000 for to abonnement. Dette bokføres D 2068 Private kostnader til el. kommunikasjon og Kredit 6900 Telefonkostnader (eller den kontoen du har kostnadsført telefon og internett på)


Husk også på at du ikke kan ta fradrag for merverdiavgiften på den delen av fakturaen som gjelder privat bruk.


Hilsen NARF v/Irene
97 Liker

Nystiftelse aksjeselskap og fravalg av revisjon

Innsendt av: Mvh Geir

Et nystiftet aksjeselskap som ikke vil ha revisor, må det avholde generalforsamling for å velge bort revisjon?
Hei Geir!

Nei her her kan stifterne i stiftelsesdokumentet gi styretfullmakt til å unnlate revisjon.Styret kan umiddelbart beslutte fravalg av revisjon på samme måte som i andre selskaper. Vilkårene for å kunne fravelge revisjon må imidlertid være oppfylt dvs at åpningsbalansen ikke kan vise eiendeler på 20 millioner eller mere.


Hilsen NARF

Tommy og Kate
94 Liker

Bekreftelse av åpningsbalanse ved nystiftelse av aksjeselskap

Innsendt av: Mvh Ole Petter

Hvordan er det når man nå stifter et AS og de ikke skal ha revisor. Jeg tenker på åpningsbalansen som skal bekreftes av revisor. Er det noen endring der?
Hei!
Kravet om revisorbekreftelse av akjseinnskudd i aksjeloven § 2-18 er ikke endret.Det er ikke gjort noen endringer i de bestemmelsene i aksjeloven som krever at en revisor skal bekrefte innbetaling av aksjeinnskudd, åpningsbalansen, verdien på tingsinnskudd og så videre.
Disse bekreftelsene skal fortsatt gis av en revisor som er godkjent etter revisorloven


Hilsen NARF

Kate og Tommy
107 Liker

Skribent

Innsendt av: Abelone

Jeg er en nylig etablert skribent og foredragsolder. Hva kan jeg egentlig trekke fra i forbindelse med arbeidet? Kan jeg f.eks trekke fra klær innkjøpt i forbindelse med foredraget? Frisør? Kan jeg trekke alle tidsskrifter og aviser jeg bruker for å holde meg oppdatert på fagfeltet mitt? Kan jeg trekke fra utlegg jeg har i forbindelse med en arbeidslunsj? Slike ting vil jeg gjerne vite. Tusen takk!
Hei,
Private kostnader er ikke fradragsberettigede. På den annen side er kostnader som er pådratt med det formål utelukkende å innvinne skattepliktige inntekter fradragsberettiget i sin helhet. Dersom en kostnad er pådratt med flere formål for øye, er det som utgangspunkt avgjørende for fradragsretten hvilket hovedformål som objektivt sett må antas å ha vært avgjørende. Fradragsrett er i utgangspunktet betinget av at tilknytningen til inntektservervet er det vesentligste formålet.

Innkjøp av faglitteratur og fagtidskrifter for å holde deg orientert i ditt yrke, kan du kreve fradrag for i næringen. Dersom du holder en dagsavis privat, kan du kreve fradrag for kostnader til ytterligere avisabonnementer som det kan være nyttig for deg å ha.

Kostnader til frisør vil anses som privat utgift, og dette kan du ikke kreve fradrag for. Når det gjelder kjøp av klær er dette også å anse som private kostnader som ikke gir fradragsrett. Dette gjelder selv om du må kjøpe dress og slips som du ellers ikke ville kjøpt med tanke på bruk i fritiden. Kun spesielle typer arbeidsklær, slik som vernetøy og uniformer uegnet for privat bruk kan eventuelt fradras.

Som hovedregel er også kostnader til mat en privat kostnad som ikke gir fradragsrett. I tilfeller hvor du er på reise og pådrar deg merkostnader på grunn av dette, kan du kreve fradrag. Som næringsdrivende kan du ikke benytte de satser som gjelder for lønnstakere. Du må ta vare på kvitteringer og kreve fradrag for faktiske merkostnader.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
105 Liker

Kjøp av tilleggsjord

Innsendt av: Nybegynner p

Har kjøpt tilleggsjord i 2010 og kjøpesummen ble overført fra vår bank og satt på konto hos advokaten som skal forestå salget. Pr i dag(mai 2011) har vi ikke fått endelig svar på konsesjon og derfor er ikke eiendomshandelen ferdig enda. Hvordan bokføre dette i regnskapet? Enkeltmannsforetak.
Hei

Kjøp av fast eiendom antas å være skattemessig realisert når endelig avtale har kommet i stand. Vi beveger oss her litt på grensen av vårt kompetanseområde, men normalt vil det skilles på de tilfeller der du som kjøper har tatt forbehold om konsesjon eller ikke. Har du tatt forbehold er avtalen betinget, og innbetalingen til advokaten må føres som en utestående fordring. I motsatt fall, der du ikke har tatt forbehold må eiendommen anses ervervet og denne skal føres som en eiendel, f. eks konto 1150.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
109 Liker

Bil

Innsendt av: mvh Hanne

Hei!
Jeg har et enkeltmannsforetak og har brutto inntekt under 50000(fra bokhonorar og kurs.
Jeg kjører egen privatbil, til og fra oppdrag. Hvordan skal jeg føre dette i regnskapet?

Hei.

For kjøring med din private bil i yrket kan du fradragsføre en kilometersats på 3,65 (2010, denne fastsetter årlig). Kjørelengde pr bil i yrket kan normalt ikke overstige 6 000 km i året.

Merk at dette gjelder for yrkeskjøringen, kjøring mellom hjem og arbeid er privat og kan ikke fradragsføres. Det samme gjelder for kjøring mellom hjem og fast oppdragssted.

Personlig næringsdrivende med kun bokføringsplikt skal ta med fradraget i post 7080 i Næringsoppgaven, med motpost 2057 under egenkapitaltransaksjoner.
I regnskapet bokfører du på tilsvarende konto, Debet 7080 Bilkostnader, bruk av privat bruk i næring, og Kredit 2057 Fradragsført bruk av privatbil etter sats.

Hilsen NARF v/Irene
118 Liker

Telefon

Innsendt av: Hanne


Hei!
Jeg har et lite enkeltmannsforetak.
har ikke mange fradrag, men bruker telefonen en del i forbindelse med min virksomhet som bla medfører noe reising i forbindelse med kurs. Jeg har fasttelefon og mobil. Kan jeg bruke skjønn her? F. eks føre opp
en del, f. eks 1/3, av mobilutgiftene?
Hei.

Når fasttelefon og mobiltelefon brukes både i næring og privat, får du fradrag for alle kostnadene med reduksjon for privat bruk.
Den private bruken skal tilbakeføres etter en sjablongregel, det er altså ikke mulighet til å bruke skjønn.
For ett abonnement skal du tilbakeføre kr 4000 pr år, og for to abonnement skal du tilbakeføre kr 6000 pr år.
Siden du har både fasttelefon og mobiltelefon, skal du altså tilbakeføre kr 6000.

Husk også på at du ikke kan få fradrag for merverdiavgiften på den delen av fakturaen som gjelder privat bruk.

Hilsen NARF v/Irene
104 Liker

Salg av praksis

Innsendt av: Peder

Jeg har solgt min fysioterapipraksis som jeg har drevet i 30 år for 180000 - hvordan skal jeg føre dette i regnskapet ?
Hei,
Antar det her dreier seg om salg av enkeltpersonforetak, og det du lurer på er den skattemessige behadlingen av dette.
Salg av hele virksomheten vil skattemessig behandles som salg av virksomhetens enkelte eiendeler. Vederlaget du har mottatt må fordeles på de enkelte eiendeler ut fra hva deres individuelle verdi var ved salget. Regner med at dere kanskje gjorde en vurdering mht dette når dere ble enige om den totale kjøpesummen.
Gevinst som eventuelt knytter seg til salg av varelager skal inntektsføres i salgsåret. Tilsvarende vil eventuelt tap komme til fradrag. Vederlag ved salg av driftsmidler som kontorutstyr, instrumenter inventar etc skal nedskrives på den aktuelle saldo. Inntektsføring eller eventuelt tapsfradrag skjer ihht aktuell avskrivningssats på den aktuelle saldogruppe. Det innebærer at gevinst/tapsføring kan gå over flere år, dvs inntil saldoen er kommet ned i kr 15 000.

I den grad vederlaget ikke kan henføres til identifiserbare eiendeler, anses det overskytende som vederlag for goodwill. Dette vederlaget inntektsføres via gevinst- og tapskonto, med årlig inntektsføring på 20 %.

Gevinst behandles som personinntekt som inngår i grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Dette gjelder også for gevinst som inntektsføres i årene etter at du har opphørt med din virksomhet.


Hilsen NARF
Kate og Tommy
93 Liker

Privat skattefordel av firmabil

Innsendt av: Thor Thorsen

Jeg driver et enkeltmannsforetak og skal handle ny firmabil. Etter nærmere undersøkelser kommer jeg frem til at jeg må skatte 75% privat av listepris på bilen noe som gjør ting veldig vanskelig. Er det mulig å unnlate å skatte privat (eller skatte mindre)av bilen hvis jeg har vakt/utrykningsavtale med mine kunder? Jeg bruker bilen ca 70% i jobb i frohold til privat. Takk for svar:)
Hei.
Når du bruker firmabilen privat, skal du tilbakeføre den delen som gjelder privat bruk. Den private bruken, (den skattepliktige delen), skal beregnes på grunnlag av bilens listepris etter følgende satser:
Listepris inntill kr 266 300 - 30%
Listepris for den del som overstiger kr 266 300 - 20%.

Derimot er det slik at denne fordelen ikke skal overstige 75% av de samlede kostnadene ved bilen, dette er altså en begrensningsregel.

Du kan ikke unnlate å tilbakeføre privat bruk om du har vakt/utrykningsavtale med dine kunder.

Hilsen NARF v/Irene
105 Liker

Bilag

Innsendt av: Jon

Trenger jeg bilag hvis jeg betaler matregningen ved et møte eller kan jeg betale kontant og trekke det fra på skatten?
Hei
Vi antar at du er næringsdrivende og da gjelder som et generelt prinsipp at alle kostander må dokumenteres med orginalbilag, samt at bilagene må oppfylle visse formalkrav i medhold av bokføringsloven. For bevertning er det f. eks et krav om at formålet med møtet og hvem som er med påføres bilaget. Det er kun kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt som er fradragsberettigede.

Kostander til mat er som hovedregel en privatutgift. Dersom du driver kundepleie og dette skjer ved bespisning kan utgifter bare trekkes fra dersom bespisningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller i umiddelbar nærhet til dette. Det kan ikke serveres brennevin, og utgiftene til serveringen kan ikke overstige kr 400,- pr person (2010).

Håper med dette å ha svart på dine spørsmål.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
95 Liker

Enkeltmannsforetak - A/S ?

Innsendt av: Berg

Finns det en enkel vurdering for når A/S er riktig driftsform i forhold til enkeltmannsforetak ?
Hei!
Den vanligste grunnen til at virksomhet ønsker å drive i aksjeselskapsformen, vil være ønsket om begrenset ansvar for selskapsdeltakerne. Dersom bedriften vokser vil også den personlige risiko øke i et EPF og ved drive i aksjeselskapsformen gir dette bedre mulighet for å ta opp kompanjonger, hente inn ny kapital som igjen bidrar til å spre risiko. I et aksjeselskap svarer deltakerne ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser, og plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller dets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen.Etablerer du et enkeltpersonforetak må må man derfor vurdere risikoen for å tape innskutt kapital og eventuelt lånebeløp og dermed hvilke konsekvenser dette vil ha ved at banken for eksempel kan begjære huset solgt ved en konkurs. Selvstendig næringsdrivende er ikke medlem av Folketrygden slik man er som ansatt i et selskap, og har derfor begrensede rettigheter til blant annet sykepenger og pensjon.Etablerer av EPF har heller ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom han/hun må legge ned bedriften.Skattemessig kan det være mere gunstig å drive i AS formen i de tilfeller man tjener mere enn man behøver til forbruk.I EPF blir man løpende beskattet for overskudd inntil 51 %, mens man i et AS blir beskattet med 28% for det som man ikke trenger å at ut til personlig forbruk men ønsker å investere i selskapet.

Hva som passer best for deg må vurderes konkret og vær klar over at valget av måten du organiserer din næringsvirksomhet på, kan få økonomiske og juridiske konsekvenser for deg i forhold til ansvar og risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Hilsen NARF

Tommy og Kate
92 Liker

Elektronisk lagring av bilag

Innsendt av: H

Hei!

Papirer i et EPF er som alltid vanskelig å kontrollere. Har kommet på en ide, som jeg lurer på om er "lovlig": Jeg tar bilder av alle bilag med telefonen, og laster dem opp til serveren via Evernote. Der kan jeg redigere dem og legge på bilagsnummer. Dermed vil jeg ha alt tilgjenglig umiddelbart - både for å slippe å miste f.eks. kvitteringer og hvis jeg skulle få bokettersyn.

Spørsmålet er bare om dette er en lovlig arkiveringsmåte?
Hei.

Oppbevaring av bilag kan gjøres enten på papir eller elektronisk. Det stilles derimot krav til formatet dersom man velger elektroniske bilag. Dette skal være i et ikke-direkte-redigerbart format, f.eks GIF, JPEG, PDF, TIF, el.l.Kravet er at det ikke skal kunne endres i etterkant.
Når du tar bilde av bilaget vil jeg tro at formatet blir en JPEG eller en GIF, og denne er da god nok som elektronisk regnskapsbilag.

Når du åpner denne er det lov å legge inn bilagsnummeret, f.eks. som en tekstboks, men du kan ikke endre noe annet. Jeg kan også nevne at det ikke er noe krav til at du må påføre bilagsnummret direkte på bilaget, dette kan f.eks være filnummeret slik at kravet om sporbarhet er overholdt.

Husk også at elektroniske bilag skal oppbevares sikkert i 10 år, og skal kunne skrives ut på papir i hele perioden.


Hilsen NARF v/Irene
142 Liker

Reise

Innsendt av: Joachim

Hvor mye kan jeg trekke fra på skatten ved en reise som både er privat og forretningsmessig?
Ved reiser som både har et privat og et forretningsmessig formål, vil fradragsretten vurderes ut fra hva som var hovedformålet med reisen. Var hovedformålet med reisen forretningsformål vil derfor kostnadene til turen være fradragsberettiget. Merkostnader på grunn av private formål på reisen, f eks ekstra natt på hotell kan likevel ikke fradras. De kostnader som vedrører private formål og som ikke har sammenheng med forretningsformålet, f eks sightseeing, teaterbesøk ol. er uansett ikke fradragsberettiget.

Var hovedformålet med reisen av privatkarakter, vil på den annen side kun merkostnadene knyttet til det forretningsmessige formålet kunne fradras.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
93 Liker

liiite firma

Innsendt av: Finjar'n

Hei.

Jeg er musiker, og selvstendig næringsdrivende av den grunn. Inntekten til firmaet mitt i fjor endte på svimlende 6000,-
Mye jobb og sende inn noe for så lite. Jeg prøvde, men skjønner ikke noe av dette...

Hva vil skje om jeg IKKE leverer oppgave for dette?
Hei
Inntekt på kr 6 000 er ikke mye å leve av. Vi antar derfor at du har andre inntekter også, eller oppsparte midler som du kan leve av. Hvis ikke tror vi du står i fare for skjønnsligning.

Det er unntaksregler for de som driver næring og har samlede inntekter på mindre enn kr 50 000. Disse trenger ikke å levere næringsoppgave. Merk at du likevel må opplyse om type virksomhet som er utøvd, hvilke kommune inntekten er skattepliktig til, sum driftsinntekter, sum driftskostnader, driftsresultat og beregnet personinntekt.

Som nevnt over trenger du ikke å levere næringsoppgave med opplysninger om inntekten, men inntekten må oppgis i selvangivelsen. Dersom du ikke oppgir inntekten og dette blir oppdaget risikerer du tilleggsskatt som straffereaksjon fra skattemyndighetene.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
104 Liker

Bruk av privatbil - godtgjørelse

Innsendt av: Andy

Hei
Er selvstendig næringsdrivende konsulent og har 3 forskjellige oppdragsgivere.
Jeg benytter min privatbil ved kjøring til oppdragsgiver (kun transport av meg - ingen varer). Hver uke gjennom hele året ser slik ut: 2 dager hos oppdragsgiver 1, 2 dager hos oppdragsgiver 2 og 1 dag hos oppdragsgiver 3.
I kontrakten med oppdragiverne fakturer jeg timelønn fra jeg går ut døren hjemme til jeg kommer hjem igjen + fakturering for kjørte kilometer hjemmefra til oppdragsgiver (alt dette blir næringsinntekt).
I tillegg til kjøring til oppdragsgiver benytter jeg bilen til litt kjøring i området rundt der oppdragsgiver holder til som en del av den jobben jeg utfører.
Slik det er nå dekker jeg selv alle bilkostnader (drivstoff, bom, forsikring osv) og selskapet mitt har ingen kostnader.
Til sammen kjører jeg 25.000-30.000 km hvert år i forbindelse med arbeid.
Privat brukes bilen ca 5.000 km i året.
Hvordan får jeg best godtgjort at jeg bruker min privatbil?
Hei, Andy.
Når du arbeider for dine oppdragsgiverere på faste steder året igjennom, vil kjøringen mellom ditt hjem og de faste arbeidsstedene bli ansett som privatkjøring. Kostnadene kan da ikke fradras i næringen, men føres som fradrag direkte i selvangivelsen post 3.2.8 som kostnad til reise hjem/arbeid. I den grad du kjører ut fra de faste arbeidsstedene på oppdrag i løpet av dagen, vil slik kjøring anses som yrkeskjøring. Her bør du føre oversikt over antall km med slik kjøring, og fradra dette i næringen med kr 3,65 pr km. Overstiger slik kjøring 6000 km årlig skal bilen tas inn i regnskapet som yrkesbil. Det gjelder i så fall særskilte regler for behandling av yrkesbil.

Hilsen NARF
Kate og Tommy
98 Liker

legevakter

Innsendt av:

Hei
Jeg er fast ansatt lege ved helseforetak og tar enkelte legevakter for kommunen i tillegg. Jeg har for dette 3 lønnsgivere; sykehuset, kommunen og HELFO. Sistnevnte lønn overføres direkte uten skattetrekk. Det er og denne lønnen som skaper hodebry. For sist år var den under 50.000kr.
Jeg er ikke registrert i brønnøysundsreg.med organisasjonsnr.

-Forstås denne bijobben et enkeltmannsforetak - og hva forplikter ved det?
-Skal man for dette i utg.pkt levere næringsoppgave?
-Er det begrensninger på fradrag til arbeidsutgifter?
-Kan man trekke fra utgifter til innkjøp av kjøretøy?

Takknemlig for svar
vh, LegeLars
Hei
I utgangspunktet så forstår vi deg slik at du har fast arbeid i helseforetak og at du i tillegg har 3 oppdragsgivere utenom. De 3 oppdragsgiverne utbetaler tilsammen kr 50 000 i lønn/honorar.
Hvorvidt du driver næring i tillegg til å jobbe som fast ansatt må normalt vurderes ut fra en rekke momenter. Hvorvidt arbeidsgiver trekker forskuddstrekk eller ikke er uten betydning for den skattemessige behandlingen av deg. Siden du har inntekt fra 3 arbeidsgivere som samlet ikke overstiger kr 50 000,- har du fritak fra å levere næringsoppgave i medhold av ligningsloven § 4-4 nr 1. Merk at unntaket ikke gjelder dersom arbeidet for de 3 arbeidsgiverne anses som flere virksomheter. Fritaket for næringsoppgave innebærer at du må gi tilsvarende opplysninger til ligningsmyndighetene direkte i selvangivelsen. I tillegg må opplyses om type inntektsgivende aktivitet, hvilke kommune inntekten er skattepliktig til (normalt bostedskommunen) sum driftsinntekter, sum driftskostnader, driftsresultat og beregnet personinntekt (RF 1224 bør her benyttes).

Dersom bijobbene samlet overstiger kr 50 000 og anses som næring er du pliktig til å levere næringsoppgave.

I næringsvirksomheten vil kun kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt være fradragsberettigede. Hva gjedler bruk av bil i næring kan denne fradragsføres med kr 3,65 per km. Merk at det kun er yrkesreiser som er fradragsberettigede, mens kjøring til og fra arbeid normalt ikke er fradragsberettiget.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.


Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole
82 Liker

Merverdiavgiftspliktig

Innsendt av: marfri

Hvordan får man "avregistrert" seg som merverdiavgiftspliktig.
Hei.

Når avgiftspliktig næringsvirksomhet opphører, må du sende melding til skattekontoret eller Enhetsregisteret om dette.
Du må sende inn blanketten Samordnet registermelding del 2. Denne finner du på Brønnøysundregistrene sine hjemmesider brreg.no


Hilsen NARF v/ Irene
91 Liker

Bil i ENK

Innsendt av: Torgeir

Jeg kjører bil til og fra oppdrag i min næringsvirksomhet. Er det mulig å få dekket 3,65 kr per km, slik man får i et AS?
Hei.

Ja det er mulig.
Ved bruk av egen bil i næringen opp til kjørte 6 000 km pr år, kan du fradragsføre yrkeskjøringen med en kilometersats som fastsettes i de årlige takseringsreglene. For 2010 var satsen 3,65 pr km.Hilsen NARF v/Irene
95 Liker

Trening for de som absolutt trenger det!

Innsendt av: Tannlege i n

hei,,er en tannlege som har rygg problemer pga jobben.. fysioterapeut anbefaler trening for styrke i ryggen.. og dvs et meldemskap på trenings studio for å unngå mer problemer. Har et enkeltmannsforetak.. Kan regningen bli betalt av bedriften..siden ingen rygg ingen jobb! dvs ingen penger og atføring!
Hei.

Nei, enkeltpersonforetak uten ansatte kan ikke fradragsføre utgifter til trening.
Det gjelder spesielle regler for ansatte som under visse forutsetninger skattefritt kan få dekket utgifter til treningsstudio og lignende, men dette gjelder altså ikke innehaver av et enkeltpersonforatak.


Hilsen NARF v/Irene
97 Liker

Kjøp av fastlegehjemmel

Innsendt av: Allmennlege

HAr bare ett lite spørsmål. I 2007 kjøpte jeg en fastlegeliste for 900.000 kroner.
Solgte den for 600.000 kroner i 2010. Kan det føres som realisert tap selv om den er avskrevet over 3 år?
Takknemlig for svar.
Hei
Salg av fastlegeliste utløser realisasjonsbeskatning. Dersom du har avskrevet denne over 3 år antar jeg at du har avskrevet den med kr 300 000,- i året. Den skattemessige nedskrevne verdien av fastlegelisten er m. a. o. kr 0,- etter 3 år. Ved salg av den nedskrevne fastlegelisten til kr 600 000 vil hele salgsvederlaget bli å anse som skattepliktig gevinst. Fordi fastlegelisten allerede er avskrevet og på denne måten fradragsført kan du ikke føre kostprisen til fradrag en gang til.

Gevinsten på kr 600 000 kan du velge om du helt eller delvis vil inntektsføre i realisasjonsåret (salgsåret). Du kan velge å inntektsføre over gevinst- og tapskonto med minimum 20% årlig.

Håper med dette å ha gitt deg svar.

Hilsen NARF v/ Liv og Per-Ole

Linker og aktuelle saker

Tidligere intervjuer

Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Skattebetalerforeningen svarte om skattemeldingen

Onsdag morgen ble skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Har du spørsmål? Fagsjef Rolf Lothe og advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforeningen svarer.

Faste spaltister