Spør Justisministeren om Datalagringsdirektivet

Arbeiderpartiet fremmet fredag forslag om å innføre Datalagringsdirektivet i Norge. Hvis Stortinget vedtar å innføre direktivet vil det bety at alt av trafikkdata fra mobil og internett vil bli lagret i ett år, og kan bli gjort tilgjengelig for politiet hvis de mener det er behov for det.
106 Liker

I praksis som en GPS-chip i nakken

Innsendt av:

Jeg er en flittig bruker av ny teknologi - jeg bruker blant annet smartphone som i snitt kommuniserer med forskjellige basestasjoner over 100 ganger pr dag (pga mailen).

Hvis DLD blir innført, vil jeg, med min telefonbruk, i praksis kunne spores 24/7. Alle mine bevegelser vil bli registrert. I praksis er det ikke store forskjellen fra å sette en GPS-chip i nakken min. Dette føles som et enormt overtramp og unødvendig inngrep i mitt privatliv. Jeg er ikke kriminell!

Jeg vil, hvis DLD innføres, konsekvent kutte ned telefonbruken, og kun ta den med hvis nødvendig. På meg vil DLD mao ha en sterk chilling effekt!

- Føler du ikke at dette er problematisk?
Det er riktig at hver gang en smarttelefon aktivt kobler seg opp til eller fra Internett for å søke etter nye e-poster fra e-postleseren, eller etter oppdateringer fra for eksempel Facebook, inntrer lagringsplikten. Mitt poeng er at det derfor er viktig å sikre at personvernet ivaretas gjennom sikker lagring og høye terskler for utlevering.

Hilsen Knut Storberget
112 Liker

Direktiv til begjær

Innsendt av: Fredrikstadbeboer

Hei

Jeg støtter kun dette forslaget dersom det foreligger en rettktraftig dom som gjør det mulig å innhente persondata. Vil det være mulig å ha et slikt vern av borgernes rettigheter? Hvorfor er ikke dagens regel om 3 måneders lagring nok ?
Hei!
Det er domstolen som i hver enkelt sak skal avgjøre om politiet skal få tilgang til lagrede trafikkdata. 3 måneders lagring blir for kort. Særlig i etterforskning av alvorlig narkotikakriminalitet og saker som berører organisert kriminalitet, har det vist seg viktig å ha tilgang til eldre data. Derfor har vi foreslått 12 måneder.

Hilsen Knut Storberget
108 Liker

Sivile saker

Innsendt av: Salvesen

Er det ikke grovt at sivile skal kunne ha tilgang på trafikkdata gjennom sivile rettsaker?
I flere år har parter i sivile saker hatt adgang til å få identifisert dynamiske IP-adresser som ledd i bevissikring etter tvistelovens regler. Dette er altså noe annet enn trafikkdata om mobil- og fasttelefoni. Høyesterett presiserte i "Altibox-saken" fra juni i år at slik tilgang skal videreføres, og at identifisering av dynamiske IP-adresser er å anse som å få vite hvem som skjuler seg bak et "hemmelig" telefonnummer ikke er et veldig inngripen i personvernet. Det samme uttalte den tyske forfatningsdomstolen.

Hilsen Knut Storberget
116 Liker

Terror og DLD

Innsendt av: Anonymous


Har Storberget etter de siste dagers terrorangrep i Sverige blitt mindre kritisk til DLD?

Mitt synspunkt er det samme; for å forebygge; avverge og etterforske de groveste kriminalitetstyper er det svært viktig for politiet å kunne innhente trafikkdata når de har skjellig grunn til mistanke. I kampen mot terror er dette viktig. Jeg sa det på fredag når vi la frem lovforslaget, og hadde ikke endret standpunkt når jeg kommenterte hendelsen i Stockholm i helga.
Det er vsært viktig å kunne bruke disse dataene for å avverge terror; og også av betydning for å kartlegge hvem ekesempelvis en selvmordsbomber står i ledtog med.

Hilsen Knut Storberget
101 Liker

Gjenpart

Innsendt av: Lucky Strike

Når noen får utlevert våre kredittopplysninger er den som foretar undersøkelsen pålagt å sende den undersøkte en gjenpart med hvilke opplysninger som ble utlevert.

Vil noen slik melding sendes til de som har fått dataene sine utlevert?

Gitt at det er langt mer graverende å grafse i folks bevegelser og kommunikasjonsmønstre, vil det ikke være enda viktigere å med denne formen for transparens?
Det følger av straffeprosesslovens system at den som rammes eller som for øvrig er mistenkt for en straffbar handling skal informeres om utlevering av data. Unntak kan gjøres der hensynet til etterforskningen tilsier det.

Hilsen Knut Storberget
104 Liker

Vente på EUs evaluering/revisjon av DLD?

Innsendt av: @apbordi

Hei!
Hvorfor haster det å innføre DLD før EUs egen evaluering og revisjon av DLD er klar?

Vil revisjoner av DLD få en politisk behandling slik direktivet får i disse dager, eller vil revisjoner automatisk implementeres HVIS vi først har vedtatt DLD?
Hei!
Det kan neppe påstås av vi haster. Direktivet skulle vært innført i 2007. Årsaken til at vi fremmer lovforslaget nå, er at vi har behov for å sikre politiet tilgang til trafikkdata. Slik dagens regler er utformet, erfarer politiet at de ikke får oppklart alvorlig kriminalitet, som for eksempel overgrepssaker der alle spor er nettbasert. Dersom evalueringen, som ventelig vil foreligge i mars, adstedkommer endringer i direktivet, vil det ta lang tid før nye regler er på plass. I mellomtiden trenger vi et regelverk som setter politiet i bedre stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Vi har ingen signaler fra evalueringen som tilsier at EU vil gå bort fra krav om datalagring. Endringer i et direktiv skal behandles politisk av Stortinget på samme vis som vi nå behandler eksisterende direktiv.

Hilsen Knut Storberget
106 Liker

Lagring i utlandet

Innsendt av: bent

Det er ikke satt frem krav til kryptering av dataene, og kan det bli aktuelt med lagring av trafikkdata i utlandet pga eøs fri flyt av informasjon ?
Plikten til å lagre data påhviler teletilbydere. Tilbyder kan fritt velge om serveren for data skal stå i Norge eller utlandet. MEN tilbydere må fortsatt overholde norsk lov, herunder opplysningsplikt overfor Post- og teletilsynet.

Jeg minner om at data i en viss utstrekning lagres allerede i dag og at Samferdselsdepartementet ikke har registrert notn særskilte problemer i praksis. I lovforslaget Justisdepartementet la frem fredag er det også foreslått en ny bestemmelse om lagringsplikten, herunder fullmakt til å utarbeide nye regler for å ivareta konfidensialitet og integritet.

Endelig fører Datatilsynet kontoll med at data behandles i samsvar med kravene i personopplysningsloven, og denne loven gjelder alle som driver virksomhet i Norge. Datatilsynet har også et tett samarbeid med tilsvarende organer i utlandet.

Hilsen Knut Storberget
94 Liker

Stine Sofies Stiftelse

Innsendt av: Lisbeth

Er du enig med Stine Sofies stiftelse når de skriver at " En innføring av direktivet vil bidra til en forenkling av politiet sitt arbeid i overgrepssaker og i forhold til nedlasting og oppbevaring av barnepornografi."?

http://www.stinesofiesstiftelse.no/index.php?artID=216
Hei Lisbeth,
Ja, også her er jeg svært enig med Stine Sofie Stiftelse. Kommer akkurat fra KRIPOS hvor vi har sett en del av det materiale som ligger ute på nett; og som viser meget stygge overgrep mot barn helt ned i nyfødtalder. Hva gjør vi når vi ser en norsk melkekartong eller annet på bildet som viser oss at overgrepet skjer blant oss? Jeg spør meg: Når kriminaliteten har tatt i bruk denne arenaen; skal ikke politiet da ha mulighet til å etterforske de som står bak? Hva med barna og ofrenes personvern?
Datalagring handler ikke om overvåking av hva som skjer på nett; men en mulighet for politiet ved skjellig grunn til mistanke å spore hvem som står bak trafikk. Skal vi identidifsere de norske barna vi ser på meget stygge overgrepsbilder er vi avhengig av å sjekke ut hvem som har sendt bildene eller lastet de ned.

Jeg mener vi bør slå et slag for barnas personvern.

Hilsen Knut Storberget
102 Liker

Vil DLD-data bli brukt som bevis?

Innsendt av:

Vil data fra DLD bli brukt som bevis i rettsaker, eller kun som et verktøy i etterforskning?
Hei!
Etterforskerne vil innhente data i alvorlige straffesaker. Kripos' undersøkelse viste at slike data hadde stor betydning i 82 % av 966 saker som ble undersøkt. Data føres ofte som bevis i straffesaker, f.eks. for å vise hvordan kriminelle har kommunisert eller for å identifisere gjerningspersoner bak en IP-adresse som begår alvorlige straffbare forhold på Internett. I lovproposisjonen kapittel 5 har vi omtalt mange kjente kriminalsaker hvor data har vært viktige eller avgjørende bevis.

Hilsen Knut Storberget
108 Liker

Lett å omgå

Innsendt av: Vigdisol

Datalagringsdirektivet synes lett å omgå ved nettbaserte kommunikasjonsformer som feks Skype. Tror du ikke at de som virkelig har skjulte hensikter kommer til å benytte seg av disse?
Hei!
Det blir anført av mange at det er lett å omgå datalagringsdirektivet. Likefullt har det vist seg at politiets tilgang til trafikkdata har vært av betydning 82% av de sakene der politiet har opplyst at de har innhentet trafikkdata. I mange tilfeller ved hjelp av samarbeid med utlandet grunnet mangel på lagring i Norge. Jeg anbefaler deg å les kapittel 5 i lovforslaget. Der finner du en omtale av en rekke saker som viser betydningen av trafikkdata.

Hilsen Knut Storberget
107 Liker

Hvor effektivt er DLD mor krim og terror?

Innsendt av:

Registrering og lagring av alle innbyggeres bevegelser og kommunikasjon oppfattes av de fleste som et kraftig inngrep i privatlivet, at effekten av DLD bør være betydelig. Hvilken statistikk har dere benyttet som underbygger dette? (Og da mener jeg effekt, ikke at trafikkdata har blitt etterspurt.)
Kripos gjennomførte en undersøkelse blant landets politidistrikter om behovet. Undersøkelsen viser at en saksgjennomgang av nær 1000 alvorlige straffesaker hadde politiet innhentet data i litt over halvparten. I 82% av disse mente politiet at dataene hadde hatt stor betydning for etterforkningen. Husk også at politiet i utgnagspunktet ikke har tilgang; de får først tilgang hvis de overfor en domstol kan begrunne skjellig grunn til mistanke om et alvorlig straffbart forhold og at dataene vil være av vesentlig betydning for etterforskningen.

Hilsen Knut Storberget
113 Liker

Troverdighet

Innsendt av: Ikke Overbevist

Hvorfor skal vi tro på DLD når NAV-saken for en ukes tid siden med all tydelighet demonstrerte at det ikke føres kontroll med hvilke privilegier dere deler ut?
Vi foreslår lagringsplikt for data for å bekjempe kriminalitet. Derfor skal politi og påtalemyndighet på nærmere vilkår og såfremt domstolen samtykker, gis adgang til trafikkdata i etterforskningsverktøyet. Det er ikke åpnet for at NAV og andre under henvisning til deres behov, også skal gis tilgang til data. Er det mistanke om en straffbar handling må sakene oversendes politiet som har som oppgave å bekjempe kriminalitet.

Hilsen Knut Storberget
115 Liker

Uskyldspresumsjon

Innsendt av: Innocenti

Hvordan mener du "uskyldig til det motsatte er bevist" rimer med at hvem som helst, når som helst, skal kunne legges under lupen uten at det foreligger noen skjellig grunn til mistanke?
Hei!
Dataene skal lagres lokalt, det må være skjellig grunn til mistanke om alvorlig straffbar handling, dataene må være nødvendige for oppklaring og etterforskerne må ha godkjennelse fra domstolen i det enkelte tilfelle. Det er altså ikke slik at alle skal legges under lupen. Jeg vil også legge til at data opplyser sakene, gjør at vi kan skjekke uskyldige raskere ut av sakene og at de sakene som pådømmes vil ha et bedre avgjørelsesgrunnlag. Dette skaper økt rettssikkerhet.

Hilsen Knut Storberget
99 Liker

Jeg har ingenting å skjule!

Innsendt av:

Heia Storberget!

Jeg har ingenting å skjule, så vær så god! Jeg synes det er veldig bra at datalagringsdirektivet innføres. Så lenge sikkerheten min kan økes, kan dere overvåke meg så mye dere vil. Men hvorfor lagrer dere ikke også innholdet i mailene?


Bra at du er tilhenger; men dette er ikke "overvåking". Det er kun snakk om fortsatt lagring hos tilbydere; med den forskjell fra idag at dette blir lovpålagt og ut ifra et annet formål; kriminalitetsbekjempelse. Tiden blir dessuten lengre enn idag. Men vi overvåker ikke; dvs foreta en løpende observasjon av mennesker i sanntid. Politiet får kun adgang til trafikkdatene ved skjellig grunn til mistanke og aksept fra domstolene.
Innholdet i kommunikasjonen reiser betydelige personvernmessige problemer; derfor setter vi klar grense ved trafikkdata; dvs når du ringer, hvor du er, og hvem du ringer til. Kommunikasjonskontroll kan dog gi mulighet for avlytting; men da etter svært strenge regler.

Hilsen Knut Storberget
110 Liker

Tyskland og dld

Innsendt av: Arne Sandland

Tyskalnds forfantnings domstol har sagt at DLD bryter med grunnloven. Tyskland har da heller ikke innført direktivet. Andre EU land bla Romania har heller ikke innført det. Er dette faktum og de innvendingene disse landene har HELT uten betydning for Norge?
Nei den tyske forfatningsdomstolen kom til at den tyske loven var i strid med den tyske forfatningen. Både flertallet og mindretallet av dommerne sa at datalagringsdirektivet hadde et legitimt formål og at formålet med lagringen vanskelig kunne oppnås med andre, mindre inngripende tiltak. Vurderingene i dommen om forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen er absolutt interessant siden Norge også er forpliktet etter denne konvensjonen.

Den rumenske dommen handlet om hvorvidt den rumenske gjennomføringsloven var forenlig med den rumenske grunnloven.

Jeg viser til nærmere omtale av disse avgjørelsene i Prop L 49 (2010-2011) punkt 4.4.

Hilsen Knut Storberget
101 Liker

Hvorfor slik hast

Innsendt av: Vigdisol

Hei Knut
Hvorfor venter vi ikke med en avgjørelse mht datalagingsdirektivet til EUs evaluering av det er klar?
Vi mener dette bør gjennomføres nå fordi vi mener det er viktig at politiet får dette redskapet for å bekjempe alvorlig kriminalitet som skjer i dag og for at Norge ikke skal bli noe fristed for denne type kriminalitet (kun tre andre land i Europa lagrer ikke nå). Jeg kan også tilføye at EU har sagt at DLD har kommet for å bli, og det vil etter alt å dømme gå fler år før EU har gjennomført sin evaluering. I mellomtiden vil mange kriminelle gå fri hvis vi venter.

Hilsen Knut Storberget
97 Liker

Datalagringsdirektivet styrker personvernet?

Innsendt av: Knut Johannessen

Over 100 millioner mennesker er uten DLD (Romania og Tyskland) fordi forfatningsdomstolene har funnet at DLD strider mot Grunnloven. I Tyskland mener dessuten domstolen at dir ikke er proporsjonalt og at lagringen ikke ivaretar personvernet. Og stiller strenge konkrete krav til lagring. Langt strengere enn Norge.

Hva er det disse to landene (i motsetning til deg) ikke har forstått når det gjelder personvern
Hei!
Forfatningsdomstolen i Tyskland har ikke sagt at DLD strider mot mot forfatningen. Det de har vurdert er implementeringen av direktivet, altså måten den tyske stat har gjort det på. De fastslo at den tyske loven ikke var god nok. Vi har ivaretatt de manglene den tyske forfatningsdomstolen påpekte i vårt lovforslag. Bl.a. domstolsprøving og opplisting av straffebud som omfattes.


Hilsen Knut Storberget
100 Liker

Alle er i utgangspunktet kriminelle

Innsendt av: Knut H

Hvorfor skal den norske mann være kriminell inntil det motsatte er bevist?
Hei Knut H

Det er ikke slik at folk er kriminelle om data lagres. Flere av dataene lagres også idag; av kommersielle hensyn. Dessuten lagres også mye annen informasjon om oss "Knuter" enten vi betaler med kort, kjører i bompengering eller søker om byggetillatelse uten at vi blir kriminelle. Politiet får bare adgang når de har skjellig grunn til mistanke om en alvorlig straffbar handling; innhenting av trafikkdata kan også avkrefte mistanke. Synes nok at din påstand er noe lettvint. Endelig; selve innholdet i trafikken lagres ikke.

Hilsen Knut Storberget
116 Liker

Kun politiet?

Innsendt av: Bj

Hei.

Hvorfor blir det sagt at det er kun politiet som skal få tilgang, når en allerede nå ser at til og med private skal få tilgang gjennom tvisteloven?

Det er med dette lovforslaget allerede på god vei til å bli som England, hvor 651 forskjellige instanser har fått tilgang.

Hvor mange skal vi sette grensen på i Norge?
Hei!
I vårt lovforslag er det kun politiet og Finanstilsynet som gis adgang til trafikkdata. Adgangen for private parter i sivile saker til å få identifisert IP-adresser etter tvisteloven har eksistert i lengre tid, og ble opprettholdt i den såkalte Altibox-saken som ble behandlet av Høyesterett i juni i år. Dersom det skulle bli aktuelt å gi andre myndighetsorganer tilgang til trafikkdata, må Stortinget vedta dette særskilt.

Hilsen Knut Storberget
97 Liker

Tør Regjeringen forklare folket hva dette innebærer?

Innsendt av: Kjetil M.

Dette vil være en overvåkning av samtlige borgere. Vil Regjeringen utarbeide informasjon til befolkningen hvor det i detalj redegjøres for hvordan vi borgere vil bli overvåket, hvem som vil få tilgang til å bruke overvåkingsdataene - ikke minst i hvilke sammenhenger de ulike instansene vil bruke dem?
Jeg for min del definerer overvåkning som en kontinuerlig og aktiv medfølging av hva en person driver med. Det er det ikke tale om. Politiet kan bare få tilgang til dataene hvis de overfor en domstol kan begrunne skjellig grunn til mistanke for at det er begått et alvorlig straffbart forhold. Dataene kan bare brukes i bekjempelsen og oppklaringen av alvorlig kriminalitet.

Hilsen Knut Storberget
104 Liker

VEDRØRENDE DATALAGRINGSDIREKTIVET

Innsendt av: GABRIEL

Jeg har følgende spørsmål til Knut Storberget

Datalagringsdirektivet, DLD, strider som kjennt mot FN`s konvensjon om Menneskets rettigheter. Om dette hersker ingen tvil.

En massiv overvåking eller mulighet for overvåkning av den enkelte, på vegne av såkalt "Nasjonal kompetent myndighet" vil jo selvfølgelig være enten direkte i strid med,
eller i det minste uthule vår frihet, fra den type statlige overgrep som konvensjonen garanterer oss beskyttet mot, i Menneskerettighetserklæringen punkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 18, 19, 27, 28

Og ikke minst i punkt 30, som i klartekst slår fast at inføringen av Datalagringsdirektivet ville vært forbudt i forhold til Norsk rett,
da DLD ville ha medført både en uthuling, og en tilsidesettelse av de nevnte rettigheter i Menneskerettighetserklæringen.

Så da Menneskerettighetserklæringen som kjennt jo er overordnet både Norges og EU`s interne og lokale lover,
og innføringen av Datalagringsdirektivet åpenbart allerede er forbudt jfr punkt 30, av årsaker nevnt ovenfor, blir mitt spørsmål som følger:

Hvorfor vil Statsministeren eller eventuellt av Knut Storberget, forsøke å uthule de rettigheter Mennesket er gitt gjennom denne erklæring,
når Datalagringsdirektivet allikevel ikke vil være gyldig i Norge jfr pkt 30?


Med nyskjerrig hilsen og påforhånd takk.

GABRIEL

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN (forenklet tekst) 1. Alle mennesker er født frie og med samme verd og rettigheter.
2. Enhver har krav på alle rettigheter uten forskjell av noen art basert på rase, farge, kjønn, språk, religion, oppfatninger, opprinnelse, eiendom, fødsel eller boforhold.
3. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 4. Ingen må holdes i slaveri.
5. Ingen må utsettes for tortur.
6. Ethvert menneske har krav på likhet for loven. 7. Alle har rett til samme beskyttelse av loven. 8. Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler.
9. Ingen må utsettes for vilkårlig arrest.
10. Enhver har krav på en rettferdig og offentlig behandling en uavhengig domstol.
11. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
12. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse.
13. Enhver har rett til å bevege seg fritt innenfor sin stats grenser og til å forlate og vende tilbake til sitt land.
14. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl i andre land. 15. Enhver har rett til et statsborgerskap.
16. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
17. Enhver har rett til å eie eiendom.
18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet og til å søke, motta og meddele opplysninger.
20. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
21. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
22. Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder.
23. Enhver har rett til arbeid, rett til lik betaling for likt arbeid, samt rett til å danne og gå inn i fagforeninger .24. Enhver har rett rimelig begrensning av arbeidstiden og ferier med lønn.
25. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans familie som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser.
26. Enhver har rett til undervisning.
27. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv og til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser.
28. Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.
29. Enhver har plikter overfor samfunnet og andre, da det er essensielt for den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn.
30. Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.
”Dine forenklede rettigheter” er bare en guide. For en nøyaktig versjon av hver artikkel, vennligst gå til www.unric.org

Lagring av data for å bekjempe kriminalitet er ikke i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Bekjempelse av kriminalitet er også en styrking av vernet for ofre for kriminelle handlinger. Jeg viser for øvrig til grundig redegjørelsen for forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og andre konvensjoner om personvern, bl.a. FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter, jf. lovforslaget (Prop. 49 L (2010-2011)).

Hilsen Knut Storberget
101 Liker

Et par momenter jeg vil ha svar på.

Innsendt av: Thomas Johannessen

Hei,

Jeg ser helst at du tar deg tid til et konkret svar på følgende spørsmål:

DLD inneholder ikke mulighet til å overvåke nettbaserte eposttjenester som Gmail, Hotmail, osv. Imidlertid er det full mulighet til å sjekke avsender, mottager og tidspunkt for eposter sendt via registrerte epostservere knyttet til internettabonnementet, slik som via Outlook tilknyttet spesifikk bruker på et internettabonnement.
Hvordan tror du personlig at terrorister eller personer tilknyttet organisert kriminalitet vil oppføre seg? Vil de benytte eposter tilknyttet sin egen ip-adresse, fullt sporbare, eller vil de benytte følgende metode som jeg her vil beskrive i sin helhet:

Man oppretter en gmail-konto i en internettkafe. Heretter deler man påloggingsinformasjon som brukernavn og passord og skilles.
La oss for moro skyld si at en person reiser til et land i Midt-Østen og den andre til Norge.
For å kommunisere mellom seg kan de da benytte følgende elementære metode - Person 1 logger seg på i Norge, skriver en lengre mail, hvorpå han lagrer den i "utkast".
Person 2 kan så logge seg på fra Midt-Østen, for eksempel, og gå inn i utkastmappen og lese eposten. Ingenting er blitt sendt. Ingen tidspunkt for eposten, ingen avsender og ingen mottager. Hvordan vil statsråden komme denne metoden til livs? Har statsrådens rådgivere forespeilet en slik mulig kommunikasjon?
Hei!
Du stiller et forholdsvis langt og vanskelig spørsmål. Det er helt klart at det vil være mulig å omgå de reglene vi nå foreslår. Jeg vil likevel anbefale deg å laste ned lovforslaget og lese kapittel 5 i proposisjonen. Der vil du se omtale av en rekke saker, også saker der det er gjort store anstrengelser for å ikke etterlate søkbare data.

Hilsen Knut Storberget
101 Liker

12 mnd er for kort, vel?

Innsendt av: Bj

Jeg syns Datalagringsdirektivet er bra, alle skjønner vel at det er nyttig å kunne gå tilbake i elektronisk kommunikasjon for å spore opp nettverk, avsløre medsammensvorne og dermed både forebygge ny kriminalitet og straffeforfølge kriminalitet som allerede er begått. Men 12 måneder er i mine øyne for kort tid. Er det taktiske hensyn som gjør at Ap går for 12 måneder i stedet for 24 måneder, slik en del andre land har?

Uansett: Stå på! Det dere går inn for her er helt riktig.
Hei Bjørn,

12 måneder er det de fleste land i Europa har lagt seg på deriblant Danmark og Finland. Mener det er viktig med nogenlunde like regler i Europa; og at vi balanserer godt i forhold til personvernmessige hensyn. Det er en kjensgjerning at jo lengre tid tilbyderne lagrer, desto større mengde data samles med større risiko for personvernmessig skade. Politiets behov er dessuten i hovedsak vist seg å være mellom 0 og 12 måneder.

Hilsen Knut Storberget
105 Liker

KAN VI FÅ TILGANG TIL DINE DATA?

Innsendt av: ILD

Hei Knut! Når politikere selger sjelen sin til Politiet, slik du har gjort i DLD-saken, er det gjerne fordi Politiet har noe på dem, som de ønsker å slippe tiltale for, for eksempel barnepornografi eller lignende.

Kan vi, folket, få tilgang til all din datatrafikk, slik at vi ved selvsyn kan sjekke om dette er tifellet med deg?

Som du sikkert vet, har du jo null tillit i befolkningen generellt, slik at "ditt Ord" er null verd, og vi må derfor få tilgang til din datatrafikk direkte, slik at vi får sjekket selv.

Når og hvor kan vi få sjekket din forhistorie på alle nivåer?
Jeg synes det er helt fint at politiet får tilgang til min datatrafikk hvis de overfor en domstol kan begrunne at det er skjellig grunn til mistanke om at jeg har begått et alvolrig straffbart forhold og at dataene vil være vesentlig for etterforskningen. Det er det det er tale om. Husk at politiet som et utgangspunkt ikke har tiilgang til dataene, verken dine eller mine!

Hilsen Knut Storberget
106 Liker

Har dere tenkt på at kriminelle ikke vil legge igjen spor?

Innsendt av: AntiFascisten

Kriminelle kan benytte seg av kryptering, proxy og VPN løsninger via andre land for å skjule hva de gjør på nettet. Ergo vil DLD kun gå utover de uskyldige. Tenkt på dette?
Hei!
Det vil alltid være slik at kriminelle vil forsøke å omgå de metodene politiet benytter. Mange benytter f.eks hansker, men likevel er det å sikre fingeravtrykk en av de viktigste metodene politiet benytter. Vi har en rekke eksempler på at også trafikkdata har vist seg avgjørende for å oppklare f.eks. alvorlige narkotikasaker selv om de kriminelle forsøkte å unngå denne metoden.

Hilsen Knut Storberget
100 Liker

skaper redde folk.

Innsendt av: tom e.

hvorfor må vi følge eu`s lover til dette...når VI IKKE er MED I EU...-jo EU tvinger oss...er dette riktig,syntes du?? finnes tusen andre måter å bekjempe kriminalitet på enn å ta alle under samme kame..blir som å si at alle er skydige til det motsatte er bevist!! er dette en holdning vi normenn vil ha...ikke stole på noen?? skape redde folk å usikkre folk..for det er det dere gjør!!! mvh tom e.
Hei Tom! Vi gjør ikke dette fordi EU vil. Vi gjør dette fordi vi mener det er viktig at politiet får de redskapene de trenger for å bekjempe og oppklare alvorlig kriminalitet. Vi mistenkeliggjør ikke alle. Husk at politiet i utgangspunktet ikke har tilgang til dataene. De må først gå til domstolen og begrunne en mistanke om et alvorlig straffbart forhold og dessuten at dataene er viktig for oppklaring av saken. Først da kan de få tilgang.

Hilsen Knut Storberget
106 Liker

personvern??

Innsendt av: Rune

har vi noe personver igjen i det hele tatt når politi kan få tilgang til data først å spørre siden?
Hei Rune,

Vi foreslår at politiet bare i de alvorligste straffesakene må gå til domstolene for å få utlevert trafikkdata. Idag kan de få data uten å gå til domstolene. Således snakker vi jo om en personvernmessig styrking. Apropos personvern; det ligger mye godt personvern i å forebygge og etterforske alvorlige straffbare handlinger;eksempelvis overgrep mot barn.
Vårt lovforslag bidrar til at politiet fortsatt kan bruke trafikkdata i sitt arbeid, samtidig som personvernet styrkes.
Dessuten; lagring foretas av kommersielle hensyn idag; hvorfor blir det mer betenkelig når lagring foreslås med henblikk på å bekjempe kriminalitet?Hilsen Knut Storberget
101 Liker

data snoking

Innsendt av: kjell

da blir det vel slik at en stor gruppe mennesker sitter konstant og evaluerer "snoker" i trafikkdata av mulig "mistenksomme individer" mens de som har alvorlige kriminelle hensikter unngår å bruke nett/mobil,hva blir da "gevinsten" ut av dette?
Vi innfører datalagring i norsk rett for å gi politiet et nødvendig etterforskningsmiddel i kampen mot alvorlig kriminalitet. Reglene om lagring og utlevering ivaretar personvernet. Vi hever terskelen for utlevering i etterforskningsøyemed og styrker således personvernet. Utlevering skal som hovedregel bare skje etter rettens kjennelse og der det er skjellig grunn til mistanke om en alvorlig straffbar handling. Riktig at det kan omgås, men det gjelder f.eks. og så fingeravtrykk.

Hilsen Knut Storberget
104 Liker

Innsendt av: Stort sett enig med AP, men ikke i denne saken

Jeg er veldig mye mer bekymret for all overvåkning som innføres av stater og private aktører enn kriminelle og terrorist organisasjoner. Ingen i Norge hadde godtatt hvis det ble innført registrering av avsender og mottaker i et register ved sending av post, eller at alle måtte bære en dedikert sender som lagret dine posisjonsdata i 12mnd´er. Hvordan kan dere forsvare innføringen av dette? Er det kun fordi EU presser så hardt i denne saken? Jeg er Eu tilhenger og stemmer Ap, men her har dere begge klart å gi meg kalde grøss nedover ryggen.
Når du skriver dette tror jeg det er viktig å minne om at det lageres også mye i dag fordi teleselskapene trenger dette av faktureringshensyn. Det er et tankekors at det skal være lettere å begrunne datalagring når faktureringshenyn er formålet, mens når det gjelder å finne og stanse feks overgripere mot små barn, så skal det være vanskeligere. Vi gjør ikke dette pga EU, men fordi vi mener det er veldig viktig å gi politiet dette redskapet.

Hilsen Knut Storberget
98 Liker

Fasisme?

Innsendt av: Ole Hansen

Er ikke denne typen overvåking av Norske Borgere lett å misbruke, og hvordan tenker du deg å hindre dette. Trenger vi egentlig fasistisk inspirerte system? Kriminalitet må bekjempes, men er dette virkelig nødvendig?
Hei!
Ja dette er nødvendig for å bekjempe alvorlig kriminalitet. All erfaring fra politiet viser det. Det vil ikke være lett å misbruke de dataene som lagres. Den foreslåtte lovgivningen vil sperre for hvem som kan bruke dataene. Eventuelle endringer for hvem som skal ha tilgang, må vedtas av Stortinget.

Hilsen Knut Storberget
100 Liker

Storebror ser deg

Innsendt av: Per Pettersen

Samfunnet legger opp til en overvåkning som ikke er forenelig med folks ønske, hvorfor da innføre det? Dersom man "bare" skal lagre mottakk og oppringer sendte/mottatte meldinger, hvordan oppklarer man da kriminalitet? Man har vel allerde ganske god innsikt i det vanliges folks kommunikasjon, fasttelefoni blir lagret i 6 mnd, mens mobiltelefoni blir lagret langt lengre, da er vel det eneste som gjenstår epost, og å vite innholdet i kommunikasjonen, ikke sant?
All erfaring viser at politiet har stort behov for denne type data i sin kamp mot alvorlig kriminalitet. Jeg tror også borgerne ønsker dette nå de får vite at uten slik lagring vil politiet ha store problemer med å oppklare mange alvorlige lovbrudd. Særlig tror jeg de fleste vil støtte dette nå de får vite at vi gjennom lovforslaget styrke personvernet i forhold til hvordan disse data behandles i dag. Husk også at vi ikke lagrer innhold.

Hilsen Knut Storberget

Linker og aktuelle saker

Tidligere intervjuer

Uke 19: Eksperten svarer

Uke 19: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 18: Eksperten svarer

Uke 18: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 17: Eksperten svarer

Uke 17: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister