Spørsmål om næringsoppgaven?

Hvordan kan du føre fradrag i næringsoppgaven og redusere skatten som næringsdrivende? 31. mai er siste frist for næringsdrivende til å levere næringsoppgave og selvangivelse på nett.

Reg. revisor Tommy Johnsen, juridisk rådgiver Jesper Røstad, statsaut. revisor Liv Braaten, fagsjef regnskap Hanne Opsahl, adv. Per-Ole Hegdahl, juridisk rådgiver Kate Bjørnelykke og fagsjef skatt Knut Ivar Høylie
i NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - svarte på spørsmål.
83 Liker

Kjøring hjem-arbeid

Innsendt av: Peter

Dersom man har en bil som "ikke er egnet for privat bruk" iflg lignings ABC, og man innberettes 2,85 kr pr km og 1,40 utover 4.000km. Kan denne bilen da brukes til og fra jobb hver dag uten å få innberetning utover 2,85 og 1,40?
Hei, Peter!

Det er fastsatt egne satser for biler som ikke er egnet for privat bruk. Hvilke kjøretøy som ikke er egnet til privat bruk er nærmere definert i Finansdepartementets skattelovforskrift. Her fremgår det f.eks. at lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser ikke anses egnet til privat bruk. Det samme gjelder biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover reise hjem/arbeid. For sistnevntes del vil det med andre ord være en skjønnsmessig vurdering ut fra bilens innretning og faktiske bruk, hvorvidt beskatningen skal følge standardregelen for fordelsbeskatningen av fri bil, eller etter de særskilte satser fastsatt for kjøretøy som ikke er egnet til privat bruk. Brukes slike biler kun til kjøring hjem/arbeid vil beskatningen skje i henhold til de særskilet satsene (2,85/1,40) for denne kjøringen.Med vennlig hilsen

Hanne, Tommy og Kate88 Liker

Privatbil

Innsendt av: Cathrine Hansen

Hei.
Min mann brukte privatbilen i firmaet sitt i en periode på et halvt år fra han startet firmaet i fjor høst til han kjøpte bil på firmaet. Han skrev da kjørelister der han krevde fradrag for kr 3 pr km. I denne perioden var privatbilen inne på service. Dette kostet ca kr 10.000. Kan vi føre noe av dette på firmaet?
Hei

Bil som ikke tas inn i næringen kan kun fradragsføres med standardsats. En bil kan normalt kjøres inntil 6 000 km i året i yrket uten at den skal tas inn i næringen. Kjøring mer enn 6 000 km innebærer at bilen som regel skal tas inn i næringen.

For privatbil som ikke tas inn i næringen er standardsatsen i 2007 kr 3,00 per kjørte km uavhengig av bilens størrelse og alder, og da får man ikke fradrag for andre kostnader som service, bensin, olje o. l. Satsen er hevet til kr 3,50 for inneværende år.

Mvh Liv og Per-Ole
93 Liker

kunst

Innsendt av: Pia

Jeg har hatt utsmykningsoppdrag på ca 100.000 hittill iår/dvs mai_08,jeg har ikke hatt annen inntekt. Jeg er registrert som selvstendig næringsdrivende. Hvordan beregner jeg skatten? som jeg skjønner det så skal jeg betale skatt 4 ggr pr år? jeg leier verksted og har ellers rellevante utgifter, materiell,tlf, strøm, levering/markedsføring etc.Finnes det god/kjapp info et sted :-)Regnskapskurs...etc..
Hei Pia!

I og med at dette gjelder 2008, må du sende inn anmodning om forskuddsskatt til skattekontoret. Du bruker samme skjema som for endring av skattekort.

Det er vanligvis ikke lett å anslå hva næringsinntekten blir for det året man er inne i. Du må likevel anslå hva overskuddet (honorarer - kostnader) i næringen blir, da det er denne inntekten som danner grunnlag for forskuddsskatten. I søknadsskjemaet spør skattekontoret om å få oppgitt både "Overskudd næring" og "Personinntekt næring". Det er vanligvis ikke stor forskjell på disse, noe som gjør at de fleste kan føre opp samme beløp i postene.

Forskuddsskatten skal vanligvis betales i fire terminer. I og med at vi nå er langt ute i året, blir det færre terminer å fordele forskuddsskatten på.

Hilsen Jesper og Knut
88 Liker

enkeltmannsforetak

Innsendt av: halvor pladsen

leste at det er sjablong fradrag på hjemmekontor.

har et hjemmekontor som har egen ingang og ikke blir bukt til annet.

det vil si jeg må ut for å komme inn i kontoret.

og hva med leie av utstyr til firmaet fra meg privat. jeg eier mesteparten av datautstyret privat men leier det ut til firmaet. hva er eventuelt satser for dette??
Hei Halvor

Det er riktig som du har lest. Kostander ved hjemmekontor kan du som selvstendig næringsdrivende i egen bolig kun utgiftsføre etter sjablonregler. Standardfradraget er kr 1 500, eventuelt så kan du utgiftsføre faktiske kostander som kun gjelder hjemmekontordelen av boligen. Kostnadene må dokumenteres. Merk at en eventuell realisasjon av boligen innebærer skatteplikt på den forholdsmessige delen av boligen som er benyttet i næringen.

Som selvstendig næringsdrivende er du å anse som ett skattesubjekt og utleie fra deg som privatperson til næringen er ikke mulig. Datautstyr og eventuelle andre driftsmidler må derfor enten tas inn i næringen helt eller delvis eller holdes utenfor næringen.

Mvh Liv og Per-Ole
95 Liker

Overføring av inntekt til ektefelle

Innsendt av: Trude Konsulent

Hei!

Jeg har drevet enkeltmanns foretak i 3 år. De to første årene overførte jeg inntekt til min mann. Det siste året. Dvs 2007 gikk min mann sykemeldt hele året og er nå fra 2008 gått over på rehabilteringspenger. Kan jeg fremdeles overføre inntekt til ham for 2007?
Hei

En forutsetning for å kunne fordele inntekt mellom ektefeller fra felles bedrift er at ektefellen faktisk har arbeidet i virksomheten. Dersom ektefellen din har vært forhindret fra å utføre arbeid på grunn av sykdom hele året skal han normalt heller ikke tilordnes inntekt.

Mvh Liv og Per-Ole
98 Liker

Hvor legger jeg inn utgifter til regnskap og telefon

Innsendt av: V

Hei.
Jeg har jobbet med Tupperware noen år.Avsluttet egentlig i 2006,men hadde litt aktvitet i 2007.Har hatt regnakapsfører tidligere.I.o.m at det kun er snakk om et lite beløp tenkte jeg å fylle ut næringsoppgaven selv.Har vært inne på altinn. Hvor skal jeg fylle inn utgifter til regnskapsfører og telefon?
Hei Vår

Utgifter til regnskapsføring kan føres i næringsoppgavens post 6700.

Telefonutgiftene du kan fradragsføre føres i post 6995. Eventuell privat andel av kostnadene skal føres i post 2068. Se rettledningen (RF-1178) om sjablonmessig andel privat bruk.

Hilsen Jesper og Knut
91 Liker

Følgespørsmål NUF

Innsendt av: Lars

Takk for svar!

Selskapet er registrert i England (og er blitt fritatt for skatt der i og med kun omsetning i Norge) og det er registrert som NUF. Er klar over at jeg da kun skatter i Norge.

Det jeg sliter litt med er å finne ut hvilken skjemaer jeg må fylle ut. Har ikke blitt tilsendt noe (får jo tilsendt utfylt selvangivelse som privatperson). Er det veldig komplisert regnskap og oppgaver som jeg må levere?
Hei igjen

En virksomhets skatteplikt til Norge reguleres av skatteloven § 2-2 (full skatteplikt) og § 2-3 (begrenset skatteplikt). Selskaper, herunder norske filialer, som er hjemmehørende i Norge har full skatteplikt hit for all inntekt og formue, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokstav e, og samme bestemmelse sjette ledd. Et selskap er hjemmehørende her, til tross for at det er opprettet i henhold til utenlandsk lovgivning og registrert i utlandet, dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. Hvis det er tvil om hvor den faktiske ledelse finner sted må vurderingen av hvor selskapet er hjemmehørende baseres på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Virksomhet som faller utenfor full skatteplikt vil kunne ha begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2-3.

Norske filialer av utenlandske foretak som er skattepliktige til Norge må normalt innlevere Selvangivelse for aksjeselskaper m.fl. (RF-1028), Næringsoppgave II (RF-1176), samt Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217). Videre må den norske filialen på lik linje med andre norske virksomheter levere Avskrivningsskjemaet (RF-1084) dersom filialen har betydelige driftsmidler, samt Bilskjemaet (RF-1125) dersom filialen har næringsbil.

Selv om den norske filialen lignes som et aksjeselskap plikter selskapet ikke å innlevere aksjonæroppgave. Dette fordi den norske filialen ikke er å anse som et norsk aksjeselskap som faller inn under aksjeloven.

En NUF-filial som lignes som et AS vil komme inn under fritaksmetoden som igjen medfører at gevinster ved salg av aksjer er skattefrie og tap tilsvarende ikke fradragsberettigede. Dersom du har aksjer i selskaper hjemmehørende i lavskatteland vil gevinsten bli skattepliktig og tap fradragsberettigede. Disse aksjene må også oppgis i skjema RF-1061, Realisasjon av aksjer.

Da håper vi å ha gitt deg svar på dine spørsmål.

Lykke til, mvh Liv og Per-Ole


93 Liker

Lite firma

Innsendt av: Bea

Jeg driver med undervisning i mitt firma. Stemmer det at jeg da ikke er momspliktig? Bør det da stå undervisning på alle fakturaene? På den forhåndsutfyllte selvangivelsen står en del av min oppgitte inntekt oppført som momspliktig. Kan jeg flytte den derfra....eventuelt til hvilken post? - Inntekten skal vel stå under ikke- momspliktig inntekt siden det er undervisning.
Hei Bea!

Det er riktig at undervisning er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Dersom du ikke driver annen virksomhet, vil du ikke være merverdiavgiftspliktig.

Bokføringsloven og tilhørende forskrift oppstiller krav om å spesifisere "ytelsens art og omfang" i fakturaen. Dette innebærer at du må spesifisere at honorar gjelder undervisning.

I næringsoppgaven (RF-1175) skal du føre opp inntekten i post 3200. Det er nettoinntekten fra dette skjemaet som skal inn i selvangivelsen. Eventuell forhåndsutfylt næringsinntekt skal du IKKE medta i tillegg.

Hilsen Knut og Jesper
96 Liker

Enkeltpersonsforetak

Innsendt av: Espen S

Hei.
Jeg har noe næringsinntekt i 2007 da jeg er hobbymusiker. Jeg har ikke enkeltpersonsforetak, men planlegger å opprette dette i 2008. Selv om jeg ikke har enkeltpersonsforetak skal jeg forhold meg til samme retningslinjer ifm næringsinntekt som om jeg hadde hatt det?
Hei Espen

Utgangspunktet for hobbyer er at dette ikke er verken fradragsberettiget eller skattepliktig aktivitet. Men, grensen for når en hobbyaktivitet går over fra å være hobby til å bli næring i skattemessig forstand er et spennende og omdiskutert tema.

Som hobbymusiker vil vi anta at du kan ha samlede inntekter ca kr 30 000 uten at dette er å anse som skattepliktig inntekt. Har du inntekter på mer enn kr 50 000 vil aktiviteten normalt være å anse som skattepliktig næringsinntekt. Det er først fra det tidspunkt en aktivitet går over til å bli næring at inntekter og utgifter må oppgis som næringsinntekt i næringsoppgaven. Senest på det tidspunkt hobbyen blir næring bør du også registrere virksomheten i enhetsregisteret.

Lykke til som musiker.

Mvh Liv og Per-Ole

90 Liker

Skylgig skatt- fradrag i formuen?

Innsendt av: Leif

Kan skyldig skatt (som nå er beregnet av regnskapskontoret), trekkes av av på formuen for å redusere formuesskatten?
Hei Leif!

Skyldig skatt som ennå ikke er utlignet, er dessverre ikke fradragsberettiget gjeld. Dette omfatter f eks beregnet restskatt for inntektsåret 2007.

Dersom du sitter igjen med noe ubetalt restskatt for inntektsåret 2006, er dette gjeld du kan få fradrag for i formuen.

Hilsen Knut og Jesper
93 Liker

Gardsbruk

Innsendt av: T

Vi eier et gardsbruke men leier ut både fjøs og dyrkamark. (skogen driver vi selv - uttak av ved til prisvat bruk)
Vi er ikke momspliktig og har ordinære jobber. Nå er tiden kommet hvor jeg skal sette meg ned å fylle ut næringsoppgave med vedlegg og da lurer jeg på om jeg må det? Det er så masse papir for så lite. (bruker altinn) Finnes det en enklere måte?
Hei Tøtta!

Som bortforpakter skal du levere næringsoppgave. Det samme gjelder for drift av skog, selv om du for tiden ikke har inntekt derfra (utover verdien av eget uttak).

Merk at Lignings-ABC har mye stoff om både jordbruk, forpaktning og skogbruk. Lignings-ABC finner du på www.skatteetaten.no, menyvalget Publikasjoner.

Mange i din situasjon velger å bruke en regnskapsfører til dette arbeidet. Ellers er det programvare å få kjøpt, f eks Akelius.no og Agro.no.

Hilsen Jesper og Knut
85 Liker

NUF

Innsendt av: Lars

Hei!

Jeg opprettet et utenlandsk selskap og NUF i 2007 som holdingselskap. Selskapet har kun blitt brukt til å investert i aksjer og valuta (har ingen ansatte eller driftsinntekter). Hva slags skjemaer og oppgaver må jeg levere til skattemyndighetene?
Hei

Når man gir råd om NUF er det viktig å ha felles forståelse for begrepene som benyttes. Det utenlandsk etablerte selskapet er en juridisk enhet, mens NUF-filialen som opprettes i Norge er en annen juridisk enhet som normalt omtales som NUF-filial.

Det utenlandske foretaket blir skattepliktig i det land der selskapet er hjemmehørende, eventuelt i Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted her.

NUF-filialen her i Norge blir uansett skattepliktig hit og skattlegges etter reglene for aksjeselskaper. Således er det de samme skjemaer og oppgaver som for aksjeselskaper som må leveres til skattemyndighetene.

Hilsen Liv og Per-Ole
77 Liker

regnskapsfører?

Innsendt av: dahl

Hei folkens.
Jeg startet opp for noen å siden. Og jeg lurer på om det bare er å gå til en regnskapsfører å spørre om han/hun kan ta selvangivelse og næringsoppgava mi?
Eller må man bestille en time i forveien?

Og jeg har også blitt skjønslignet da jeg ikke leverte i fjor. Er det noen måte å få rettet opp det?
Hei Dahl!

De fleste regnskapsførere har for tiden mye å gjøre. Vi vil derfor anbefale å ta telefonisk kontakt først.

Oversikt over regnskapsførere i ditt område finner du på www.narf.no.

Hilsen Knut
81 Liker

NEDLAGT FIRMA

Innsendt av: RAGNHILD

pÅ GRUNN AV SYKDOM HADDE JEG IKKE INNTEKT PÅ FIRMA I 2007. fIKK IKKE LAGT DET NED PÅ BRØNNØYSUNDREGITERET FØR I VÅR, 2008.
MÅ JEG SENDE NÆRINGSOPPGAVE PÅ 0 KR.?
Hei Ragnhild!

Dersom du leverte næringsoppgave for 2006, må du i utgangspunktet levere næringsoppgave for 2007. Hvis du i selvangivelsen for 2006 fortalte at næringen er opphørt, slipper du å medta næringsoppgave for 2007.

I næringsoppgaven for 2007 oppgir du at ikke hadde omsetning. I og med at næringen nå er nedlagt, kan du skrive dette i f eks eget vedlegg.

Merk at dersom du hadde utgående verdier i balansen (side 3) i næringsoppgaven for 2007, må disse gjøres opp i form av uttak mv. Her kan det være lurt å spørre skattekontoret om hjelp, dersom du er usikker.

Hilsen Knut og Jesper
88 Liker

Skatt ved EPF

Innsendt av: Vegar S

Hallo!

Jeg driver et EPF og har på firmaets vegne kjøpt aksjer. Jeg lurte på hvor mye skatt jeg må betale når jeg tar ut evt. gevinst av aksjene? Hva blir skatten hvis jeg bruker det evt. til å kjøpe inn datautstyr til firmaet?

Hei Vegar,

Når du selger aksjer som personlig skattyter, beskattes gevinsten med 28% (etter eventuelt skjermingsfradrag). Det har ingen betydning for beskatningen hva gevinsten anvendes til.

Vennlig hilsen Kate, Hanne og Tommy

74 Liker

moms

Innsendt av: Pettern

Hadde i fjor en inntekt på 42000 i mitt nyoppstartede enkeltpersonsforetak. det er altså ikke momsregistrert ennå. Er det noe spesielt jeg må være oppmerksom på ved innsending av selvangivelsen?

Hei,

Hvorvidt du er momsregistrert eller ikke har ingen betydning for selvangivelsen; den skal fylles ut på vanlig måte. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at registreringsplikt i merverdiavgiftsmantallet inntrer når omsetningen overstiger 50.000.

Lykke til med selvangivelsen og det nye firmaet!

Mvh Tommy, Hanne og Kate


87 Liker

Kjøp av utstyr over kr 15.000

Innsendt av: Rigmor

Må man føre opp som investering/ avskrivning på utstyr man kjøper, når beløpet overstiger kr 15.000?
Eller kan man utgiftsføre hele beløpet samme år?
Hei Rigmor

Driver du næring må driftsmidler som kjøpes for bruk i næringen i utgangspunktet aktiveres og avskrives over saldo. Kun dersom kostandene ved driftsmiddellet er mindre enn kr 15 000 kan kostandene utgiftsføres direkte.

I den utstrekning driftsmiddelet har antatt levetid på mindre enn 3 år kan det argumenteres for direkte utgiftsføring. Datautstyr kan i enkelte tilfeller ha antatt levetid på mindre enn 3 år.

Mvh Per-Ole og Liv


Hilsen NARF
94 Liker

Minstefradrag

Innsendt av: E AA

Hvor skal jeg som næringsdrivende føre opp minstefradraget?
Hei

Regler om minstefradrag gjelder kun for de som har arbeidsinntekt, pensjon, styregodtgjørelser eller selvstendig næringsdrivende som får godtgjørelse for pass og stell av barn.

Selvstendig næringsdrivende har derfor som hovedregel ikke krav på minstefradrag. Vi i NARF har sammen med Bedriftsforbundet foreslått å innføre et standardisert fradrag på lik linje med minstefradraget for selvstendig næringsdrivende. Så langt har vi imidlertid ikke fått gjennomslag for vårt forslag. Dette er imidlertid noe vi vil jobbe videre med idet vi mener at skattelettelsen som innrømmes lønnsmottakere i form av minstefradraget også bør komme næringsdrivende tilgode.

Dersom du både har lønnsinntekt og næringsinntekt vil det innrømmes minstefradrag i lønnsinntekten. Minstefradraget beregnes automatisk og føres i post 3.2.1.

Mvh Liv og Per-Ole
82 Liker

Hvor mye skattlegges næringsinntekt?

Innsendt av: Thomas

Heisann!

Jeg har 200.000 som vanlig lønnsinntekt, og 400.000 fra næringsinntekt som selvstendig næringsdrivende.

Når jeg taster inn inntektstallene (og de øvrige tallene) på Skatteetaten.no sin skattekalkulator, ender jeg opp med å betale mye mindre skatt en jeg hadde regnet med.

Det ser ut til at jeg må betale inntektsskatt til stat og kommune på lønnsinntekt, trygdeavgift på begge inntekter (med ulike satser) og toppskatt på summen av begge inntektene.

Er dette korrekt? Er dette "all" skatten som vil bli krevd av meg? Ingen annen skattlegging av næringsinntekten ut over trygdeavgift og toppskatt?
Heisann Thomas!

Det er ikke verst å lese om noen som synes de får for lav skatt. :yeah:

For å ta det nokså nøye for sikkerhets skyld:

Alminnelig inntekt (nettoinntekten) beskattes med 28 % (etter et personfradrag på kr 37.000 (klasse 1)). I alminnelig inntekt inngår både næringsinntekten fra næringsoppgaven, brutto lønn, renteinntekter, minstefradrag, rentefradrag etc.

Trygdeavgift betales av brutto lønn og personinntekt fra næring. Her er satsene henholdsvis 7,8 % og 10,7 %.

Toppskatt betales av samlet brutto lønn og personinntekt fra næring. Her er satsen på 9 % mellom 400.000 og 650.000. Over 650.000 betales 12 %.

Alle satser gjelder inntektsåret 2007.

Hilsen Jesper og Knut
83 Liker

Kurs og bøker

Innsendt av: Jenny Nilsen

Kan man som selvst. næringsdr. ta kurs i det å gjøre næringsoppgaven og hvor kan man ta disse kursene ?

Har dere noen gode forklarende bøker å anbefale som man kan bruke med tanke på at de forklarer hvordan man skal gjøre hele næringsoppgaven.
Hei Jenny!

Vi i NARF (www.narf.no) kjører slike kurs rundt nyttår for regnskapsførere. Dessverre har vi ingen kurs nå rett før innleveringsfristen.

Derimot kan vi anbefale boka Næringsnøkkelen. Denne får du kjøpt hos bokhandlere og hos Skattebetalerforeningen, jf www.skatt.no.

Hilsen Jesper og Knut
84 Liker

Overtidsmat

Innsendt av: Stian

Har et EPF og lurer på hvilken post overtidsmat går under?
Hei Stian

Vi legger til grunn at den overtidsmaten det er snakk om gjelder deg som eier og at vilkårene for fradrag er oppfylt. Det vil si at utgiften må være dokumentert med orginalbilag.

Overtidsmat i forbindelse med næring føres i post 7165.

Mvh Tommy, Kate og Hanne

82 Liker

Næringsoppgave

Innsendt av: Stina

Jeg tjente kr. 26.000,- i fjord, men har registrert et enkeltmannsforetak og tjente der kr. 4.000,- . Fikk beskjed om at jeg fikk kr.2.600,- på skatten på meg privat. Fikk ikke skjema om næringslivsoppgave med. Skal jeg be om det ?
Hei Stina!

Når du har hatt næringsinntekt, er det viktig at du lager et regnskap for virksomheten og leverer næringsoppgave sammen med selvangivelsen.

Dersom du kun har hatt en eller noen svært få oppdragsgivere, er det ikke sikkert at du egentlig er næringsdrivende. I så fall skulle inntekt fra disse mest sannsynlig blitt behandlet som lønnsinntekt. For å lese mer om dette, se Lignings-ABC på www.skatteetaten.no og menyvalget Publikasjoner. Se stikkordet "Virksomhet - allment" kapittel 3.

Selv om du får igjen penger på skatten, er det viktig å gå gjennom selvangivelsen og sjekke om alt er med. Dette gjelder både inntekter og fradrag.

Hilsen Jesper og Knut
96 Liker

Privatbil i næring

Innsendt av: Terje Jarvaag

Min kone hjelper meg i min næring (EPF) og har i tidligere år fått fordelt 20 % av inntektene. Kan hun også få fradrag for kjøring på opptil 6000 km med sin bil ?
Hei Terje

Dersom din kone benytter sin bil til kjøring i virksomheten vil dette være fradragsberettiget i næringen etter satsen på kr 3,00 (2007) pr km for inntil 6000 km faktisk kjøring. Fradraget føres i næringsoppgaven post 7080 og post 2057. For å kunne dokumentere yrkesbruken må hun føre kjørebok.
Dersom det viser seg at bilen benyttes mer enn 6000 km i næringen i løpet av året skal den tas inn som driftsmiddel næringen.


Med vennlig hilsen
Kate og Tommy


88 Liker

Spm om saldoavskrivning vs lineær avskrivning

Innsendt av: IK

Hei. Kan man velge fritt om man vil saldoavskrive eller føre det som lineær avskrivning om man kjøper noe over 15000? F.eks en datamaskin til 20000. Kan man velge om man vil saldoavskrive med 30% årlig, eller kan man si at man antar 5års levetid, og da føre 4000,- som fradrag i 5år?
Hei IK!

Skattemessig kan du ikke velge avskrivningsmetode. Varige og betydelige driftsmidler (dvs levetid på minst tre år og kostpris på 15000 eller mer) skal saldoavskrives. Dette innebærer at avskrivningene tar utgangspunkt i gjenstående "saldoverdi". I eksempelet ditt med datamaskin til kr 20.000, er avskrivningssatsen 30 %. Første år blir dermed avskrivningsfradraget kr 6.000. I det andre året skal du avskrive på gjenstående saldo, dvs kr 20.000 - kr 6.000 = kr 14.000. Avskrivning i år 2 blir da (14.000 * 30 %=) kr 4.200.

Skjemaet du skal bruke heter Avskrivningsskjema for saldoavskrivninger og lineære avskrivninger (RF-1084).

Regnskapsmessig er det mest vanlig med lineære avskrivninger. I noen tilfeller kan også dette brukes skattemessig, men dette gjelder først og fremst immaterielle verdier (se rettledningen til skjemaet).

Hilsen Knut og Jesper
75 Liker

OTP oppstart 2008

Innsendt av: Roy Larsen

Jeg har startet opp OTP med virkning for 2007 nå i 2008, kan jeg føre beløp for 2007 opp på selvangivelsen nå? Beløp gjeldende for 2007 25.483 ble innbetalt i slutten av februar i år.
Hei Roy

Vi legger til grunn at du er selvstendig næringsdrivende og har inngått OTP-lignende pensjonsavtale. Som selvstendig næringsdrivende kan du spare opptil 4% av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12 G.

Kostandene til OTP-sparingen er fradragsberettigede mot næringsinntekt (i næringsoppgaven). Så sant premien er innbetalt senest 3 måneder etter utgangen av inntektsåret vil du også kunne utgiftsføre premien i næringsoppgaven for 2007.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.

Mvh Liv og Per-Ole
92 Liker

hei

Innsendt av: Cicerone

Jeg jobber noe som billedkunstner og har eget verksted hjemme, et lite hus ved siden av egen bolig på ca 30m2, hva kan jeg legge til grunn som fradrag? hvor finner jeg god info om denne type næringsoppgave?
Hei

Vi legger til grunn at du eier en boligeiendom og at det på denne eiendommen er oppført en egen bygning som kun benyttes i billedkunstner-næringen. Denne bygningen kan aktiveres i næringen og blir gjennom dette også gjenstand for avskrivninger. Bygningen er således ikke å anse som en del av den fritakslignede boligeiendommen.

Ved salg av boligeiendom vil gevinsten normalt bli skattefri dersom bo- og eiertid er oppfyllt. Den bygningen som er benyttet i næringen vil ikke komme inn under skattefritaket for salg av boligeiendom og en eventuell gevinst på denne bygnignen blir skattepliktig.

I tillegg til avskrivninger kan du utgiftsføre kostander som relaterer seg direkte til denne bygningen.

Mere informajon om utfylling av næringsoppgaven finner du enklest på www.skatteetaten.no.

Mvh Liv og Per-Ole
81 Liker

Nyoppstarta

Innsendt av: Sas

Hei!
Jeg starta enkeltpersonsforetak rett før jul, og har ikke hatt noe inntekt/utgifter i forrige år på firmaet, heller ingen ansatte eller. Jeg leverte vanlig selvangivelse nå, for det var noen som sa det var ok når jeg ikke hadde inntekt i fjor. Blir plutselig usikker, må jeg egentlig levere egen selvangivlese for næringsdrivende?
Hei Sas!

Nei, det er i orden med selvangivelse for lønnstakere, så lenge det ikke hadde oppstått virksomhet i firmaet i 2007.

Hilsen Jesper og Knut

Hilsen NARF
83 Liker

førstegang

Innsendt av: HS

hei, eg har store ønske om å starte mitt eigen renholdsbedrift, men eg har ikkje serleg kunnskap om skatt og moms og slikt. Finnst det nokre side på internett, som dykk kan anbefalle, der det står fint forklart om slike ting? Det vil vere til stor hjelp!
Hei HS!

Dersom du ikke har greie på regnskap, skatt og moms må vi få anbefale sterkt at du benytter en autorisert regnskapsfører. Denne vil kunne hjelpe deg med både dette og annet som gjelder oppstart og drift av eget firma. En stor fordel er jo dessuten at du kan konsentrere deg om det firmaet skal tjene penger på, mens regnskapsfører tar seg av de offentlige pliktene.

Oversikt over regnskapsførere finner du på www.narf.no. Her finner du også mye om fagområdet. Se også www.altinn.no og menyvalget "Hjelp til regelverk".

Hilsen Jesper og NARF
98 Liker

beregning av personinntekt

Innsendt av: Nina

Hei,

jeg har et enkeltmannsforetak og koser meg for tiden med selvangivelsen. Nå lurer jeg litt på dette med beregning av personinntekt. Hva er forskjellen på denne og næringsinntekten?
Finnes det noe enkel regel eller måte å fylle ut? Jeg vet at det finnes et eget skjema men der er det masse å fylle ut og jeg er usikker...Har ikke avsluttet regnskapet mitt enda--det har kanskje en betydning for næringsoppgave og evt personinntekt?
Takker for all hjelp,

vh
Hei Nina!

Det er hyggelig at du koser deg med skatten!

Forskjellen mellom personinntekt og det vi kaller næringsinntekt, er at personinntekten danner grunnlag for toppskatt og trygdeavgift. Næringsinntekten inngår i det vi kaller alminnelig inntekt eller nettoinntekt, og skal belastes med 28 %.

Når det gjelder forskjell beregnet i kroner, tar man for personinntekten sin del utgangspunkt i næringsinntekten og korrigerer for en del nærmere bestemte poster. Her må du se på personinntektsskjemaet (RF-1224) for nærmere detaljer.

Du må fylle ut næringsoppgaven før du går løs på personinntektsberegningen. Vi er nok dessuten redd du må ta i bruk personinntektsskjemaet, selv om det er komplisert. Skjemaet er pliktig å bruke i personlig næringsvirksomhet.

Lykke til!

Hilsen Jesper og Knut
79 Liker

Innsendt av: Tove E.

Hvilken % sats er maks man kan sette bruke for å trekke i fra på skjermingsgrunnlaget?

Hei Tove

Maks skjermingsrente for inntektsåret 2007 er 4,6% i forbindelse med beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende).

Hilsen Liv og Per-Ole
94 Liker

Næringsoppgaven

Innsendt av: Jake the muss

Hva går næringsoppgaven ut på?
Næringsoppgaven er en virksomhets oppstilling over inntekter og utgifter samt eiendeler og gjeld. Resultatet gir grunnlaget for den skattepliktige inntekten forbundet med det å drive næring.

Mvh Liv og Per-Ole
81 Liker

Restaurantbesøk

Innsendt av: Eventforetak

Tar jeg feil når jeg sier jeg har lest et sted at man kan få fradrag for resteurantbesøk (møte etc) selv om regningen inneholder alkohol, men da kun en enhet alkohol (vin eller øl) per person?
Hei!

Det kommer faktisk an på hvem som deltar på restaurantbesøket.

Dersom det deltar noen som ikke er ansatt i firmaet, anses tiltaket normalt sett som representasjonsutgift. Her er det betydelige begrensninger på fradragsretten. Én av disse gjelder alkoholservering. Dersom det er servert vin eller brennevin, kommer ikke noe vedrørende lunsjen eller middagen til fradrag. Derimot går det greit å ta en øl eller to til maten. Blir det mer enn dette, er det nok fare for at serveringen ikke lenger blir sett på som ”beskjeden bespisning”. Se mer om representasjonsmiddager i Lignings-ABC under stikkord "Representasjon". Lignings-ABC finner du på www.skatteetaten.no og menyvalget Publikasjoner.

Dersom det kun er ansatte i foretaket som deltar på middagen, kommer fradragsretten an på formålet. Dersom tiltaket er et velferdstiltak (slik som julebord), middag i forbindelse med et internt arbeidsmøte eller annet som er relatert til drift av foretaket, er kostnaden normalt sett fradragsberettiget. Ved slike tilstelninger kan det serveres alkohol.

Hilsen Jesper og Knut
97 Liker

underskudd

Innsendt av: Mari

Hei,

Firmaet (enkeltmannsforetak) mitt hadde underskudd i fjor på grunn av høye kostnader,
jeg vet at jeg kommer til å ha mye høyere næringsinntekt i år , kan jeg overføre dette til 2008, eller kan jeg kreve fradrag fra personninntekten i år?

Er det OK å kreve slike fradrag, eller bør jeg la være å gjøre det?

Mvh


Hei
Underskudd i næringsvirksomhet kan du som selvstendig næringsdrivende kreve fradratt mot andre inntekter du måtte ha i samme år herunder eventuelt i ektefelles inntekt. Et underskudd i næring kan fradragsføres eventuelt fremføres mot senere års inntekter. Merk at i den grad et underskudd ikke kreves fremført mot senere poitiv inntekt vil det gå tapt. Har du f. eks. 100 000 i underskudd og mer enn kr 100 000 i netto inntekt året etter må du kreve fradrag for hele beløpet, hvis ikke vil den del du ikke krever fradrag for gå tapt.

Stort overskudd et år kan som utgangspunkt ikke fordeles over flere år. Underskudd i næring kan kun føres mot alminnelig inntekt (netto inntekt).

Negativ personinntekt kan som hovedregel ikke fremføres.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.

Lykke til, mvh Liv og Per-Ole
88 Liker

føring av endring i varelager

Innsendt av: Ole Larsen

Endring i varelager f.eks. kr - (minus) 5.285 der dette øker føres jo økningen fra fjoråret med minus foran i post 4295.

Men

Skal denne summen kr 5.285 også føres i post 2058 på side 4 i næringsoppg. ?
Hei Ole

En økning i varelageret skal korrekt føres til kredit i post 4295 i RF 1175. Den summen du har økt varelageret med skal ikke føres på side 4 i næringsoppgaven, post 2058. Endringer i varelageret skal kun føres som en del av virksomhetens resultat. Motposten til disse endringene er post 1495 i næringsoppgaven.

Håper med dette å ha gitt svar.

Mvh Liv og Per-Ole82 Liker

Fradrag bil

Innsendt av: Gunder Gundersen

Er det en sjablonbestemmelse vedr bruk av privatbil i yrke, som sier at man kan føre 6.000 km (km-godtgjørelse i henhold til Statens regulativ)til fradrag i enkeltpersonforetak? Hva med kjørebok?

Takk for svar.
Hei Gunder!

Nei, det er dessverre ikke en sjablonregel for dette. Derimot kan man få fradrag for kjøring av egen privat bil etter sats. Dette gjelder faktisk kjøring i næringen for inntil 6.000 km.

Det er ikke krav til kjørebok. Du bør likevel klare å redegjøre godt for den kjøringen du faktisk har i næringen, i tilfelle du får spørsmål om dette fra skatteetaten. Her er kjørebok en god og praktisk dokumentasjon.
Sats for kjøring under 6.000 km er i 2007 kr 3,00 pr km.

Vær oppmerksom på at dersom kjøringen i næring overstiger 6.000 km, skal bilen tas inn i næringen som næringsbil. Denne blir da regnskapslignet. Du får da fradrag for faktiske kostnader og avskrivninger. Hvis bilen også brukes privat, skal det skje en tilbakeføring for dette etter sjablonregler. Her er det et eget skjema, som kalles ”Opplysninger om bruk av bil” (RF-1125).
Les mer om bruk av bil i næring i håndboka ”Lignings-ABC” under stikkord ”Bil”, se www.skatteetaten.no og menyvalget publikasjoner.

Hilsen Jesper og Knut
92 Liker

For dårlig rettledning, hvor finne onformasjon ?

Innsendt av: Pia Hansen

Hei !
Synes rettledningen til næringsoppgaven Rf 1178 forklarer alt for lite om hvordan man skal føre angående postene 2051-2079 og for egenkapitalavstemningen. hvor kan man finne informasjon om hvordan man skal føre her, noen gode tips om lærebøker ?
Hei Pia!

Rettledningen er ikke enkel å forstå, nei. Vi kan anbefale en bok som heter Næringsnøkkelen. Den er å få kjøpt hos blant annet Skattebetalerforeningen, jf www.skatt.no.

Hilsen Knut
96 Liker

Ingen omsetning

Innsendt av: Fres

Hei,

Jeg hadde ingen omsetning i år i mitt enkeltmannsforetak. Heller ingen planer om videre aktivitet. Holder det at jeg fyller inn 0 i alle felter på Næringsoppgaven så slipper jeg å en regnskapsfører til å gjøre regnskapet/oppgaven for meg?
Hei !
Du kan som næringsdrivende selv fylle ut selvangivelsen med tilhørende næringsoppgave og andre pliktige vedlegg.

Du opplyser at du ikke har inntekter eller utgifter i næringen, samt at det ikke er noen aktivitet i næringen. Dette er opplysninger som trekker i retning av at næringen har opphørt. Da bør du også vurdere hvorvidt næringen faktisk har opphørt. Er det ingen aktivitet i næringen over en 3-års periode vil næringen normalt anses for opphørt.

Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.


Mvh Liv og Per-Ole
88 Liker

Innskudd til DA - lån til eiere eller egenkapital?

Innsendt av: Arild

Lån til Delt Ansvar?
I forbindelse med oppstart av Delt Ansvar, har vi "skutt inn" ca.100 000 kr hver. Skal dette føres som lån til eiere eller som egenkapital? Vil man kunne tilbakeføre dette beløpet skattefritt på et senere tidspunkt?
Hei Arild!
Det deltakerne skyter inn kan dere behandle som egenkapital. Når pengene senere tas ut er dette et uttak fra selskapet som ikke skal skattlegges.

I ditt tilfelle ser det ut til at dere skyter inn likt beløp. Her kan det være greit å være oppmerksom på at dersom deltakerne enten skyter inn ulike beløp, eller tar ut innskudd på forskjellige tidspunkter, så skal beløpene fortsatt behandles som egenkapital. Dersom den enkeltes innskudd ikke er i samsvar med eierandelen, kalles differansen for skjev egenkapital.

Hvis dere synes ligningsskjemaene er vanskelige når dere kommer dit, skal du vite at det er dere ikke alene om. Skjemaene som gjelder ansvarlige selskaper er nok de mest kompliserte vi har på skatteområdet.

Lykke til med DA´et!

Jesper og Knut


Hilsen NARF

Tidligere intervjuer

Uke 16: Eksperten svarer

Uke 16: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 15: Eksperten svarer

Uke 15: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 14: Eksperten svarer

Uke 14: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister