Nettmøte om aksjesparekonto

1. september lanseres den mye omtalte aksjesparekontoen, som skal gjøre det enklere å spare i fond og aksjer for enkeltpersoner. Leif Martin Sande (seniorskattejurist), Harald Blair Berg (seniorskattejurist) og Truls Oscar Nilsen (seniorrådgiver, verdipapirtjenesten) i Skatteetaen, Adm. direktør Bernt S. Zakariassen og rådgiver Erlend Lundgren i Verdipapirfondenes forening og Lene Refvik i AksjeNorge svarte på over 100 spørsmål fra leserne.
110 Liker

Kun fordeler?

Innsendt av: Jostein Eie

Alle forteller om alle fordelene aksjesparekontoen gir. Bør ikke noen snart fortelle litt om de negative følgene av kontoen? Eksempelvis fratrekk av tap på aksjer, skjermingsfradrag o.l.
Mye av infoen gir også inntrykk av at man slipper skatt med denne kontoen. Er ikke dette ren bløff, er det ikke bare en skatteutsettelse?
Hei

på aksjesparekonto vil du ikke betale skatt på gevinster før gevinsten tas ut av kontoen. dette gir som du korrekt sier en skattekreditt/utsatt skatt.

Tilsvarende (det er muligens underkommunisert av media) vil man ikke oppnå fradrag for tap, før kontoen endelig opphører (avsluttes)

Når det gjelder skjerming får man skjerming også på aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget er innskudd på kontoen og følger ikke den enkelte aksje eller aksjefond, slik regelen er utenfor aksjesparekonto.

På aksjesparekonto vil man oppnå en bedre utnyttelse av skjermingsfradraget, fordi skjerming kan samordnes på tvers av ulike aksjer og fond. Utenfor aksjesparekonto vil man miste skjermingen hvis man har tap på en aksje eller gevinsten ikke er stor nok til at hele skjermingen kan utnyttes.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
87 Liker

Aksjefond registrert utenfor EØS

Innsendt av: Hatleberger

Hei.
Jeg har sett frem til aksjesparingskontoen siden jeg har urealiserte gevinster som jeg vil få flyttet til et annet fond uten at jeg må skatte av disse.
Jeg har også sett frem til å selge meg ut av noen aktive fond som jeg ikke er fornøyd med.
Jeg fikk følgende beskjed fra Nordnet: "Husk at du kan kun overføre børsnoterte aksjer og aksjefond med mer enn 80 % aksjeandel innenfor EØS."
Stemmer dette? Dette var nytt for meg. Jeg har fem aksjefond, tre er registert i Norge, to er registrert i hhv. USA og Skottland, altså ikke innenfor EØS. Vil de utenlandsk registrerte fondene fremdeles være "skattelåst" eller kan de også flyttes til aksjesparingskonto? Forvaltningshonorarene er såpass høye at jeg tror faktisk at jeg hadde tjent på å beholde dem på en vanlig konto..
Hei,

Aksjefond registrert innenfor EØS kan overføres til aksjesparekonto.

Du kan derfor overføre dine norske fond og fondet registrert i Skottland. Fondet registrert i USA kan ikke overføres.


Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
84 Liker

Arbeider

Innsendt av: Ole P Olsen

1) Kan man bruke ASK som en sparekonto.
Spare i fond/aksjer, ta ut litt for å bruke på ferie/hus, spare litt til, ta ut for å bruke på etter aller annet osv osv.

2) Jeg har et par aksjer som jeg bare tar ut det jeg får i utbytte hvert kvartal. Vil det fungere fint med ASK?
Hei,

1) Ja, intensjonen med ASK er at du skal kunne spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Du kan ta ut innskuddene dine fra ASK når du måtte ønske, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du blir skattlagt. Men det er ingen begrensninger i seg selv på å ta ut midler fra kontoen.
2) Ja, du kan ta ut utbyttemidler akkurat som du ønsker. Du kan merke deg at utbytte uansett behandles skattemessig som tidligere.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
87 Liker

as

Innsendt av: JR

Hei ,Dersom man har flere kjøp til forskjellig kjøpspris for samme aksje.
Noen ligger da med tap mens andre ligger med gevinst .
Hvordan kan dette løses dersom man ønsker tapsfradrag og samtid ønsker å flytte til ASK.
Hei,

Aksjene blir flyttet til din aksjesparekonto etter FIFU prinsippet, Dvs at de du først kjøpte flyttes først. Dersom du kun flytter 50% av aksjene dine i et selskap blir de inngangsverdiene/kostpris du hadde på de første kjøpene flyttet til ASK.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
83 Liker

KLP AksjeVerden Indeks

Innsendt av: Ola Normann

Hei, vil det være mulig å overføre fondsandeler i KLP AksjeVerden Indeks til ASK?
Hei,
KLP vil tilby ASK til sine kunder. Du vil også kunne overføre dette til en ASK hos en annen tilbyder.

Hilsen Øyvind i Dine Penger
88 Liker

Skatteamnesti

Innsendt av: Arnstein Borstad

Skatteamnestiet er vel egentlig bare en utsettelse av skattlegging av den gevinst som er innbakt i den aksjeverdi som overføres til aksjeparekontoen, fordi den gevinsten må skattlegges når den tas ut av kontoen. Stemmer ikke det ?
Hei,

Det stemmer at ordningen ikke er et skatteamnesti, men en utsettelse av skattlegging av gevinster.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
86 Liker

PENSJONIST

Innsendt av: SVEIN HENNING MARTINSEN

Innskutt beløp som man kan ta ut skattefritt er det orginal kostpris med kurtasje som aksjene ble kjøpt for eller er det aksjeverdien på innskuddtidspunktet ?
Hei,

Du kan ta ut din inngangsverdi(kostpris + kurtasje + ubenyttet skjerming) uten beskatning. Aksjeverdien på innskuddstidspunktet har ikke betydning for inngangsverdien eller hva du kan ta uten beskatning.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
92 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Paul Claassens

Hei,

Ville bare høre om det finnes fordeler og så fall hvilke for å gå fra vanlig aksjefond over til aksjesparekonto ?

Mvh
Paul Edw. Claassens
Hei

En aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning. Du kan overføre aksjer i selskap etablert i EØS, andeler i aksjefond og egenkaptalbevis til en aksjesparekonto.

Fordelen med aksjesparekonto er at du kan kjøpe og selge aksjer og fond på kontoen uten å betale gevinstskatt før midlene tas ut av kontoen. Du betaler kun skatt av uttak som overstiger innskuddet på kontoen.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
94 Liker

Belåning

Innsendt av: Erik Njølstad

Vil tilbydere av aksjesparekonto kunne gjøre det mulig å belåne midlene på denne kontoen? Slik som blant annet Nordnet tilbyr i dag gjennom Superlånet.
Hei

Det vil være mulig å pantsette aksjesparekonto. Dermed vil det også kunne være mulig å belåne verdipapirkontoen, ofte kalt verdipapirfinansiering. Her vil nok være opp til hver enkelt tilbyder av aksjesparekonto hva de ønske å legge opp til innenfor egen ordning.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
92 Liker

Flytte

Innsendt av: Oddmund Wilsgård

Å flytte et fond til aksjesparekto, betyr det å selge fondet og plassere beløpet på kto?
Hei,

Nei, du kan flytte over aksjer/aksjefond inn på en aksjesparekonto før 31.12.2017.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
93 Liker

Beholdning i aksjesparekonto

Innsendt av: Stein

Hei! Jeg har lest at selskapene i aksjesparekontoen må være tilhørende i EU/EØS-området. Betyr dette at beholdningen i et aksjefond utelukkende kan bestå av selskaper i EU/EØS-området, for at fondet kan være omfattet av aksjesparekontoordningen?
Hei

Hvis du investerer i enkeltaksjer er det et krav at selskapet må være børsnotert og hjemmehørende i EØS.

Når det gjelder aksjefond, er kravet at FONDET er etablert i EØS. Det er ikke et krav at selskapene som fondet investerer i skal være registert i EØS. Du kan dermed lovlig inkludere på aksjesparekonto et fond som utelukkende fokuserer på amerikanske aksjer, så lenge aksjefondet er etablert i EØS.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
82 Liker

-

Innsendt av: Christian Schøyen

Kan man ha flere aksjesparekonto?
Også i samme bank?
Hei,

Ja, det kan du.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
88 Liker

Bytte leverandør

Innsendt av: Henrik

Hei,
Kan jeg etter 31.12.17 flytte aksjebeholdningen min fra en aksjesparekonto hos en leverandør til en aksjesparekonto hos en annen leverandør uten å skatte av eventuell gevinst? Er det noe kostnader forbundet med dette bytte?
Fått med meg at ved å ha en aksjesparekonto kan man ta ut innskutt kapital skattefritt. Hvis jeg nå før opprettelse av en aksjesparekonto har en beholdning på 55k hvor opprinnelig innskudd var 50k, blir innskuddet som jeg kan ta ut skattefritt etter opprettelse av en aksjesparekonto 50 eller 55k?
Hei,

Du kan flytte fra en leverandør til en annen uten å skatte av gevinst. Det er den opprinnelige inngangsverdien på aksjene/aksjefond som flyttes over på ASK.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
94 Liker

Uttaksavtale

Innsendt av: Unni

Er det mulig med fremtidig uttaksavtale fra fond overført til ASK, f eks månedlig uttak av en fast prosent av fondet, på samme måte som i dag?
Hei,

Det er ikke noe i regelverket som stenger for dette. Du må forhøre deg med din tilbyder om de vil legge til rette for dette.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
83 Liker

OTC-listen

Innsendt av: Bente Hammerstad

Jeg eier aksjer i et selskap notert på OTC-listen og er usikker på hvordan disse verdiene bør forvaltes i forhold til skatt på gevinst og løpende formuebeskatning også. Bør disse flyttes in på en Aksjesparekonto, Fondskonto eller overføres til et eget holdingselskap? Jeg eier fra før aksjer via Investeringskonto Zero hos Nordnet.
Hei,

Takk for et godt spørsmål. OTC-aksjer inngår ikke i Aksjesparekonto. Det er kun for børsnoterte aksjer hjemmehørende i EØS.
Dersom du eier aksjer og fond i en slik investeringskonto, må du forøvrig realisere dine posisjoner før du eventuelt fører dem over til en aksjesparekonto. Aksjesparekonto er personlig, mens du kun eier andeler i investeringskontoer.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
93 Liker

Flytte aksjer og realisere samme dag?

Innsendt av: Jørgen

Kan jeg overføre aksjene jeg har gevinst på i dag til ask og selge fra dag en og unngå (utsette) beskatningen, eller må de stå urealisert over nyttår for at flytte-reglene skal gjelde?
Hei,

Hvis det praktisk lar seg gjøre, kan du gjøre som du skisserer. Det er ikke noe krav til hvor lang tid en aksje må være på ASK-kontoen før de kan selges under ASK-ordningen.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
92 Liker

Flytte fond

Innsendt av: Stig

Hei!

Har jeg skjønt det riktig at jeg kan flytte fond fra alle de ulike forvalterne jeg benytter inn i aksjesparekontoen? Slik at jeg da samler alt på ett sted? Er det banken som tilbyr aksjesparekonto som ordner dette, gjøres det automatisk basert på info i VPS eller må jeg gjøre det manuelt selv?
Skattemessig kan du gjøre det. Rent praktisk kommer det imidlertid noe an på hva din bank legger opp til. Hvilke produkter de enkelte tilbyderne av ASK tilbyr kan variere. Hør med din bank om dette. Banken hjelper deg med automatisk overføring.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
91 Liker

Overføring aksjer inn på aksjesparekonto

Innsendt av: Jan Åke Jenssen

Ved overføring av aksjer fra VPS til Aksjesparekonto;
Det er vel ikke slik at en må selge (løse ut) de aksjene en har på VPS konto i dag og kjøpe (tilsvarende) aksjer tilbake via aksjeparekonto? Jeg antar at det er bare å overføre aksjene fra VPS til Aksjesparekonto.

Kan en overføre fondsandeler fra IPS til Aksjesparekonto?
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Du trenger ikke å løse ut aksjene for å overføre til Aksjesparekonto. Det er helt riktig at du bare flytter aksjene, så sant du ikke har aksjer du ønsker å realisere.
IPS kan ikke flyttes til Aksjesparekonto.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
85 Liker

Aksjesparekonto

Innsendt av: Per Magnus Opdal

Hei.

Stemmer det at man kan ha flere kontoer ? Kan man belåne og gire aksjer på aksjesparekonto? Hva med spare avtaler , går disse som normalt når fond er flyttet inn på aksjesparekonto ? Hva kan handles via denne form for konto ?
Hei

Man kan ha flere aksjesparekonto. Om man kan belåne og geare beholdningen eller kontoen kommer an på hva den enkelte tilbyder vil tilby/legger opp til. Det vil være ulikheter i hva som tilbys av den enkelte tilbyder, blant annet fondsutvalg. Så lenge man kan pantsette en aksjesparekonto (og det har skattedirektoratet bekreftet at man kan)kan den sannsynligvis også belånes og geares.

Du kan helt klar opprette spareavtale på en aksjesparekonto. Du må dessverre først avslutte eksisterende spareavtaler og så opprette nye når du har flyttet til aksjesparekonto.

Papirer som kan inkluderes på aksjesparekonto er børsnoterte aksjer som er hjemmehørende i EØS, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel etablert i EØS.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
82 Liker

Flytting av aksjesparekonto

Innsendt av: Per

Hei

Vil det bli utløst skatt ved flytting mellom aksjesparekontoer på et senere tidspunkt?
Hei,

Flytter du aksjesparekontoen fra en tilbyder til en annen tilbyder vil det ikke utløses skatt.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
98 Liker

Siv.ing.

Innsendt av: Kim Kise

Når man realiserer hele aksjesparekontoen får man da trukket fra et eventuelt tap?
Ja det gjør du.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
91 Liker

Mann

Innsendt av: Trond Hjørnevik

Hei, får man skjermingsfradrag også for kontanter? Hvis jeg åpner konto nå med fx 50.000 i fond og 50.000 i kontanter ( for å innvestere i aksjefond senere) ? Opptjener jeg da skjermingsfradrag for kr. 100.000?
Ja du får skjerming på alt som er inne på ASK, også kontantene.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
88 Liker

Mr

Innsendt av: BigL

Hei. Jeg har hatt såkalt fondssparing med litt over middel risiko i Skandiabanken i et par år. Tanken er at det skal være sparing til pensjon om 25 år. Hvorfor bør jeg bytte til aksjesparekonto? Å spare begge steder er ikke aktuelt. BigL
Hei,

Hvis dette er et ordinært aksjefond så kan dette overføres til en aksjesparekonto. Dersom det er snakk om en fondskonto som et forsikringsprodukt er dette ikke mulig. Hvis du sparer i ordinært aksjefond vil å flytte aksjefondet til en aksjesparekonto kunne medføre at du kan bytte fond på et senere tidspunkt.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
84 Liker

Fru

Innsendt av: Sissel Hoen Larsen

Hvis jeg har solgt og kjøpt aksjer med gevinst som jeg har reinvestert i nye aksjer, ikke tatt ut gevinsten av nåværende aksjekonto må jeg skatte av den gevinsten.
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Det høres ut som du har kjøpt og solgt før du tok i bruk Aksjesparekonto. Du må dermed skatte av gevinst løpende.
Dersom du etablerer en aksjesparekonto nå, trenger du ikke å skatte av gevinst når du reinvesterer innenfor denne ordningen i fremtiden.

Mvh,
Lene AksjeNorge
81 Liker

aksje spare konto

Innsendt av: Erling

Hva er dette med aksjespare konto for noe, og hva skal vi bruke dette til?

Mvh Erling
Hovedpoenget er at du kan overføre aksjer og fond til en konto der du kan kjøpe og selge skattefritt innenfor ordningen. Du blir ikke skattlagt før du gjør uttak fra kontoen. Kostprisen kan tas ut skattefritt.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
93 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Steinar Dahl

Ved å overføre aksjer som innehar en skattbar gevinst blir gevinsten ikke beskattet dersom overføringen til ASK skjer før nyttår. Når de samme aksjene blir solgt til samme pris som ved overføringen til ASK blir de da beskattet eller er det eg skatteamesti? Kostpris 900.000, markedsverdi ved overføring til ASK 1.000.000
Aksjene selges senere for 1.000.000. Blir det skattbar gevinst på 100.000 eller blir det ingen skatt?
Hei,

Når du flytter over fondet ditt til ASK får du med deg kostprisen. Det betyr at du får gevinstbeskatning på 100.000, men først etter at du tar ut kostprisen av konten. Det betyr at du kan ta ut 900.000 skattefritt av kontoen før du får gevinstbeskatning.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
95 Liker

Pensjonssparing

Innsendt av: Rune Hansen

Vil aksjesparekonto egne seg for sparing til pensjon, 15-20 års horisont?
Hei
Aksjesparekonto egner seg for langsiktig sparing, og er et godt alternativ dersom du ønsker å ha mulighet til å bytte fond underveis uten at det utløser skatt. Jeg minner imidlertid om at det allerede fra 1. november kommer en ny ordning for egen pensjonssparing.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
87 Liker

jfk

Innsendt av: John F. Knudsen

Kan aksjer med latent tap legges inn i ASK og få tapet motregnet aksjer med latent gevinst, for så å trekke ut totalen av opprinnelig investert kapital?
mvh jfk
Ja det kan du gjøre. Det er total kostpris på alle aksjer du overfører til ASK som du kan ta ut skattefritt.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
82 Liker

Student

Innsendt av: Ole

Bør jeg vente med å realisere gevinst på enkelte av aksjene mine til etter jeg har plassert de i inn på en ASK? Og bør jeg holde de aksjene med urealisert tap (som jeg skal holde i lang tid) utenfor ASK?
Hei,

Alle aksjer med gevinst på overføres til ASK. Aksjer med urealisert tap bør du vurdere om du tror du vil få en gevinst på ved fremtidig realisasjon.


Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
90 Liker

Songa-aksjer

Innsendt av: Ivar

Har ca 10.000 aksjer i Songa Offshore. Som kjent blir Songa sannsynligvis kjøpt opp av Transocean. Oppgjør i cash/transocean-aksjer/lån. Kan jeg overføre mine Songa-aksjer til ASK? Hva vil i så fall skje når salget til Transocean gjennomføres?
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Jeg har kun et delvis svar: Du kan i prinsippet overføre dine Songa-aksjer til ASK. Men det er fortsatt usikkert hva som skjer ved et evt salg, og dermed ikke mulig å gi deg et godt svar dessverre.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
80 Liker

Unoterte aksjer

Innsendt av: Christer

Hei. Gjelder aksjesparekontoen også for unoterte aksjer, og aksjer på oslo axess og merkur market?
Nei ordningen gjelder ikke for unoterte aksjer, ei heller de som er registrert på Merkur Market. Aksjer på Oslo Axess kan overføres til ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
83 Liker

Skatt på uttak fra aksjesparekonto med bare innskutte fondsandeler

Innsendt av: Ole Christian Borgeraas

Ved uttak fra aksjesparekonto med bare innskutte fondsandeler skatter man bare på gevinst fra overføringsdato til aksjesparekonto eller fra opprinnelig dato for fondsinnskuddet?
Hei,

Når du overfører aksjer og fond inn på ASK så får du med deg opprinnelig inngangsverdi. Det er den som danner grunnlag for gevinstbeskatning ved salg, men du det er først når du tar ut pengene av kontoen (mer enn inngangsverdi/kostpris) at du får gevinstbeskatning.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
85 Liker

Hr.

Innsendt av: Viggo Westbye

På noen nettsider ser det ut som om man får et skatteamnesti ved å sette aksjer inni aksjesparekontoen. Det er vel kun snakk om skatteutsettelse, billigere kurtasje, og en fordel ved at man kanreinvestere gevinst uten å beskattes før senere. For uonvidde kan det virke som at man slipper helt unna en skatt på gevinst man har hatt på en aksje dersom man setter den inn i akskesparekontoen. Kan dere klargjøre dette bedre? Mvh
Hei,

Det stemmer at det ikke er et skatteamnesti, men kun snakk om utsatt beskatning og at man kan reinvestere gevinster uten beskatning før senere uttak.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
88 Liker

Mr

Innsendt av: Åge

hvis man eier flere aksjesparekontoer. Vil flytting av aksjer fra en konto til en annen utløse skatt ?
Hei

Det er ikke tillatt å gjøre delvis flytting av beholdninger mellom aksjesparekontoer. Man kan kun flytte hele aksjesparekontoen til en annen aksjesparekonto uten å utløse beskatning.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
83 Liker

Regnskapssekretær

Innsendt av: Kim Arne Berland

Eg har spart i IPA sidan 1998. Kan eg overføre desse pengene til den nye aksjesparekontoen, uten å måtte betale tilbake skattefordelen ? Eg kunne tenkt meg å spare i eit billegare fond med lågare årleg kurtasje. Det er ikkje snakk om uttak, berre overføring til den nye aksjesparekontoen.
Mvh Kim Arne Berland.
Hei,

Det kan ikke skje overføringer fra IPA til Aksjesparekonto uten beskatning.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
94 Liker

Spare til barn

Innsendt av: Ida

Hei,
Jeg sparer i dag et månedlig beløp i aksjefond til de to barna mine. Bør jeg opprette to aksjesparekontoer for slik sparing nå, med tanke på overføring av fondene til barna i fremtiden?
Hei
Fordelen hvis du oppretter aksjesparekonto for dine barn, er at de dermed vil kunne bytte fond i framtiden uten at det utløser skatt.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
93 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Jan Olavesen

Når jeg flytter inn min nåværende aksjebeholdning, som er i overskudd, til Aksjesparekontoen utløser overskuddet på disse aksjene gevinstbeskatning inneværende år?
Hei

Hvis du flytter inn dine aksjer på aksjesparekonto i løpet av 2017, vil dette ikke innebære realisasjon og utløse beskatning.

Beskatning inntreffer først når du tar ut beløp som overstiger innskutt beløp. Før gevinstskatt beregnes trekkes det også fra ubenyttet skjermingsfradrag. Ubenyttet skjerming på dine nåværende plasseringer overføres også til aksjesparekonto.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
90 Liker

Mr

Innsendt av: Sigurd

Hei! Er det slik at man ikke kan ha ETFs på ASK?
Ja så lenge det er definert som aksjefond.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
82 Liker

Overføre ASK til annet familiemedlem

Innsendt av: JaHaJo

Hei! Har over tid spart i aksjefond med grei gevinst. Fondet er egentlig tiltenkt min sønn, men har for ikke å frata han mulighet til stipend o.l. (ikke formuende) blitt stående på meg. Skjønner nå at jeg innen året bør overføre fondet til ASK. Men hva utløses av beskatning når jeg om noen år overfører fondet/ASK til han som eventuelt forskudd på arv?
Hei,

Du bør nok overøfre fondet til Ask. Så lenge hele ASK-kontoen senere overføres til din sønn vil han kunne overta aksjesparekontoen med skattemessig kontinuitet.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
85 Liker

Herr

Innsendt av: Jan gudmund Sandblåst

jeg overfører en aksjepost med kostpris på kr 200.000. Verdi på overføringstidspunktet er kr 300.000. Selger så denne for kr 320.000. Blir jeg trukket for skatt av den reelle gevinsten på kr 120.000 eller kr 20.000 som blir den nye gevinsten etter overføringen.
MVH Jan Sandblåst
Hei,

Det blir ingen gevinstbeskatning før etter at du tar ut mer enn kr 200.000 (kostpris) av kontoen. Dvs. at du kan ta ut kr. 200.000 skattefritt og la hele gevinsten stå på kontoen uten å bli gevinstbeskattet. Det er først når du tar ut mer enn kostpris av ASK at du får gevinstbeskatning.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
81 Liker

Aksjefond solgt 2017

Innsendt av: Ivar Vølstad

Hei,

Kan kontanter fra aksjefond eller enkeltaksjer solgt tidligere i 2017 reinvesteres i aksjesparekonto og med det unngå beskatning i år?
Nei det går ikke. Gevinst/tap på de salgene du nevner vil komme på neste års selvangivelse.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
83 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Olaus Woie

Hvor store beløp kan jeg sette inn pr gang
Hvor ofte kan jeg sette inn beløp.
Hei

Det er ingen grense for hvor ofte og hvor store beløp du kan overføre til en aksjesparekonto.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
83 Liker

Skjermingsfradrag

Innsendt av: Jan

Oppfatter at skjermingsfradraget beregnes av årets laveste innskutte beløp. Betyr det i praksis at når man legger inn aksjer fra flere tilbydere må det skje på samme dato hvis man skal få fullt skjermingsfradrag i år?
Her er det rom for litt skjønn da vi ser at det kan være utfordrende å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Vi har uttalt oss på skatteetaten.no om dette (søk på ASK). Der angir vi at overføringer som skjer (ved etablering) innenfor en toukersperiode kan sees på som en samlet overføring.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
80 Liker

FIFO

Innsendt av: Giedrius

Hvordan blir det med FIFO hvis trader samme aksje på begge kontoer (ASK og vanlig konto)? Blir det egen FIFO som gjelder bare for ASK?
Hei,

FIFU vil kun ha betydning på VPS-kontoen. På ASK konto er det intet FIFU krav.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
78 Liker

Storbritania7England

Innsendt av: Erik

Er det riktig at det Ikke er mulig å flytte da brexit / EØS-avtale ikke er klar?
Hei
Per i dag er dette ikke noe problem.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
73 Liker

Aksjekonto

Innsendt av: Odd Hagen

Hei. Si f.eks at jeg kjøpte mine aksjer for kr 100.000,-. Så er verdien på disse idag kr 80.000,-. Så bestemmer jeg meg for å overføre disse til aksjesparekontoen idag og etter en stund så øker verdien til kr 90.000,-. Har jeg da fått en sum på kr 10.000,- som må skattes fordi verdien har økt fra datoen jeg overførte pengene dersom jeg tar disse pengene ut eller har jeg fortsatt et tapp på kr 10.000,- fra utgangspunktet?
Hei,

Du overfører din opprinnelige inngangsverdi på aksjene (100.000) til aksjesparekontoen. Ved realisasjon på 90.000 og du avvikler kontoen vil du ha et skattemessig tap på 10.000.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
84 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Terje Nygård

Får en renter på aksjesparekonto? Hvis ikke er det jo bankene som står igjen som den store vinner
Hei

Du kan oppbevare bankinnskudd på en aksjesparekonto, men etter forskriften om aksjesparekonto kan det ikke opptjenes renter på bankinnskudd på kontoen. Likevel vil bankinnskudd inngå i skjermingsgrunnlaget.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
76 Liker

Aksjesparekonto

Innsendt av: Rune Bjørnsen

Hei,
Jeg har hatt VPS konto i Skandiabanken i mange år.
Hva er fordelene ved å skifte til Aksjesparekonto ?
Det er vel samme skatt og fradrag uansett hvor aksjene er registrert..
Eller ?


Mvh
Rune
Fordelen er at du slipper gevinstbeskatning på salg av aksjer som er på ASK. Du blir ikke beskattet før du tar ut mer enn total kostpris på ASK (sum kostpris på alt som er inne på kontoen). Du får imidlertid ikke tapsfradrag før du gjør opp hele ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
92 Liker

Herr

Innsendt av: Hans Arne Berg

Har aksjefond i flere forskjellige selskap, Nordea, Storebrand,DnB,Skagen.
Kan disse fondene samles på en konto, eller må jeg opprette flere kontore?
Hei
I prinsippet kan samle alle dine aksjefondene på en konto, men det forutsetter at du finner en leverandør som tilbyr disse fondene i sin ordning.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
87 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Arvid Aasen

Er det riktig at aksjegevinst ved salg da kan reinvesteres uten beskatning?
Hvor mange slike aksjesparekontoer kan du ha?
Er det noen form for sikkerhet på disse kontoene?
Hvem overfører aksjen eller fondene rent praktisk?
Er det noen banker eller kontoførere som er bedre enn andre?
Takknemlig for svar.
Mvh
Arvid Aasen
Hei,
Ja, du kan selge aksjer med gevinst innenfor ASK uten gevinstbeskatning. Gevinstbeskatning får du først når du selger aksjene og tar ut pengene av kontoen. Her er reglene slik at du kan ta ut inngangsverdien (kostprisen) skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten at du får gevinstbeskatning. Utbytte blir beskattet som i dag.

Det er tilbyderne av ASK som ordner med det praktiske.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
79 Liker

Aksjesparing via arbeidsgiver

Innsendt av: Christian

Hei, jeg deltar i min arbeidsgivers aksjespareordning, der man blir trukket et fast beløp i måneden og blir belønnet med tilsvarende mange bonusaksjer mot at man beholder aksjene i minimum to år. Disse ligger nå på en VPS konto som arbeidsgiver disponerer til både aksjesparing og bonusaksjer.

Er det hensiktsmessig å bruke aksjesparekonto til dette formålet?

I så fall, kan aksjene flyttes fra VPS konto til aksjesparekonto uten tap av rettigheter til bonusaksjene og uten å forstyrre arbeidsgivers månedlige bidrag?
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Det er hensiktsmessig at aksjer og aksjefond som har gitt god avkastning over tid flyttes til Aksjesparekonto innenfor overgangsregelen. Men jeg anbefaler at du snakker med din arbeidsgiver om hvordan du skal gå frem slik at det ikke forstyrrer utbetaling av bonusaksjer osv.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
76 Liker

Hvor lønnsomt er dette egentlig etter skjermingsfradrag og formueskatt?

Innsendt av: Petter S

Når man i dag realiserer en gevinst som er høyere enn skjermingsrenten og reinvesterer vil man resette skjermingsgrunnlaget til et høyere nivå og få lavere formueskatt tilsvarende det man betalte i skatt i hvert påfølgende år. Har noen regnet på om dette kan gjøre at det blir ulønnsomt å bruke aksjesparekonto i noen situasjoner?
Hei,

Dette må du dessverre regne på og vurdere selv.


Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
75 Liker

Herr

Innsendt av: Kari Normann

Kan man flytte fond ut av aksjesparekontoen?

Dette er aktuelt hvis man har overført fond som hadde tap til aksjesparekonto, og da vil man miste skattefradraget om det ikke går an å "angre".
Hei

Det er viktig å ikke flytte inn fond der du har urealisert tap, slik at du sikrer deg fradrag for tapet.


Når et fond først er flyttet inn på en aksjesparekonto kan fondet ikke flyttes ut. Det er kun mulig å flytte hele aksjesparekontoen. ved tap på et verdipapir på en aksjesparekonto vil du ikke få fradrag før kontoen opphører (avsluttes)


Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
83 Liker

siv.ing

Innsendt av: Geir Dalseg

jeg har et pensjonskapitalbevis fra Storebrand. Kan dette flyttes til nevnte aksjesparekonto

Svar

Nei, det er kun aksjer og aksjefond som kan flyttes til en aksjesparekonto.

Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
86 Liker

Business Controller

Innsendt av: Helge Gjervik

Vil utbetaling av utbytte også bli godskrevet aksjesparekontoen?
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Utbetaling av utbytte vil gå inn i Aksjesparekontoen, men skattlegges som tidligere.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
75 Liker

Haster?

Innsendt av: Thorleif Nøkleby

Vet man har frem til nyttår med å opprette konto. Vil det allikevel lønne seg og gjøre det asap, hvis man får stigning på verdiene kan da større gevinst tas ut skattefritt? Hva er altså fordelene med og gjøre det asap?
Det har ikke noe betydning. Det er kun kostpris som kan tas ut av ASK skattefritt. Om dine aksjer ble kjøpt for kr 100 og har steget til kr 200 blir din inngangsverdi på ASK 100 og uttak utover kr 100 utløser beskatning.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
87 Liker

ASK

Innsendt av: Kjetil Vindenes

Er det laget en oversikt som viser hvem pr i dag som er beste tilbyder av ASK?
Da tenker jeg ikke på kostnader ved opprettelse av konto, men mer på "vedlikeholdsutgifter" fra år 2018 og videre, antall fond tilbyder har, kostnader ved kjøp/salg av aksjer eller fond osv.....

Mvh
Kjetil Vindenes
Hei!
Dine Penger har i denne saken en oversikt over utvalget hos de forskjellige aktørene: http://www.dinepenger.no/penger/aksjefond/slaget-om-fondskronene/24129302

Hilsen Øyvind
Magasinredaktør i Dine Penger
88 Liker

Ingeniør

Innsendt av: Eivind Nordskog

Hei
Kan aksjer i selskapene Frontline, DNO, Subsea 7 og Stolt Nilsen overføres til aksjesparekonto?
Hei,

Du kan kun flytte inn aksjer som er innenfor EU/EØS. Du kan spørre din tilbyder hvilke aksjer som er innenfor og hvilke som er utenfor.


Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
84 Liker

Aksjesparekonto vs livkonto

Innsendt av: Espen

Hei,

Jeg har i dag min aksjer på en kapitalsikring/investeringskonto (Netfonds Liv Kapitalsikringskonto.)
Hva bør jeg gjøre?
Hei

Fondskonto og aksjesparekonto har mange like egenskaper. På begge kontoer kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å utløse gevinstskatt før midler tas ut av kontoen.

På fondskonto kan du også inkludere rentefond, og også utbytter mottatt på fondskontoen vil bli behandlet uten løpende beskatning.

En fordel med aksjesparekonto er at du kan du ta ut beløp som ikke overstiger innskutt beløp uten beskatning. Du vil også få tilordnet skjermingsfradrag før gevinstskatt beregnes.

Det er foreslått nye skatteregler for fondskonto med virkning fra nyttår. Etter de foreslåtte reglene vil fondskonto der forsikringselementet er under 50 prosent bli beskattet etter reglene for beskatning av andelseier i verdipapirfond. Dette medfører at uttak av en fondskonto vil bli beskattet som en utdeling(utbytte) fra et verdipapirfond. Hele uttaket vil da bli beskattet som alminnelig inntekt eller aksjeinntekt avhengig av hva du har på din fondskonto, og ikke etter reglene for realisasjon.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
88 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Olav Gimre

Må man føre over alle aksjene en har, eller kan en selv velge hvilke som skal over føres til den nye aksjesparekontoen? Jeg ville helst føre over de som har gevinst . Mens de med tap forblir på den kontoen de er.
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Du velger helt selv hvilke aksjer og fond du ønsker å flytte.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
88 Liker

Sparekonto?

Innsendt av: Alex Myklebust

Hei,
Med en BSU-sparekonto får man skattefradrag og slipper å skatte for de årlige 2-3% avkast. På en aksjesparekonto må man skatte helt normalt som en vannlig aksjekonto.
Hva er forskjellen mellom min aksjekonto med Nordnett og en aksjesparekonto med sparebank1? Er ikke dette feilreklamering av ordet "sparekonto"?

Takk,
Mvh Alex
Hei,

Forskjellen på en vanlig aksjekonto (VPS) konto og en aksjesparekonto (ASK) er at aksjer på en VPS konto må gevinst/tap beskattes løpende ved realisasjon. Når aksjer holdes på en ASK kan du selge og kjøpe uten løpende beskatning. Beskatningen med gevinst/tapsberegning skjer først ved uttak fra aksjesparekontoen.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
87 Liker

Aksjer i utlandet

Innsendt av: Bendix Hansen

Hvordan kan jeg inkludere aksjer som jeg eier utenlands i en aksjesparekonto?
Hei,

Dersom din tilbyder av ASK tilbyr denne tjenesten så kan du flytte inn aksjer som er børsnoterte innenfor EU/EØS.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
79 Liker

Fr

Innsendt av: Inger Lise Otterstad

Kan fond fra flere banker samles i samme aksjesparekonto?
Hei

Så lenge fondet er et aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel kan fondet lovlig inkluderes på en aksjesparekonto.

Merk deg at ulike tilbydere av aksjesparekontonkan ha noe ulikt tilbud, med hensyn til hvilke fond de vil inkludere på egen aksjesparekontoløsning. Du bør derfor høre med din leverandør av aksjesparekonto om de vil akseptere dine fond.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
81 Liker

Akjsespare konto

Innsendt av: Phuong tran

Hei! Jeg sparer 1000 kr i indeksfond hos klp. Bør jeg opprette akjsespare konto. Mvh phuong tran
Hei
Hvis du er en langsiktig sparer i aksjefond som ikke har tenkt å bytte fond ofte, er fordelen med aksjesparekonto begrenset. Fordelen ligger imidlertid at du med en aksjesparekonto har anledning til å bytte fond uten at det utløser beskatning, dersom du skulle ønske det. Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
74 Liker

bytte

Innsendt av: hans hansen

Kan en med den nye aksjesparekontoen flytte aksjefond fra en finansinstitusjon/bank til en annen uten å måtte realisere og betale skatt?
Hei,

Ja, det kan du.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
80 Liker

Elektriker

Innsendt av: Robert Vestby

Hei
Kjøpte aksjer for 300 000kr for 3 år siden,disse har steget til 1 200 000kr.Tenkte å overføre aksjene til aksjesparekonto.Medfører det riktighet at jeg kan selge aksjer for 300 000kr fra aksjesparekontoen og ta ut pengene uten å skatte for dem?Må det isåfall skje før nyttår?
Mvh Robert
Hei,

Overfører du hele beholdningen til aksjesparekonto stemmer det at du kan selge aksjer for 300 000 og ta disse ut fra aksjesparekontoen. Det er kun overføringen av aksjene til aksjesparekontoen som må skje før nyttår, salg og uttak av 300 000 kan skje når du vil.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
86 Liker

Mr

Innsendt av: Veslandet

Hvordan håndteres fond som flyttes til aksjesparekonto ift skjermingsfradraget?
Hei

Når du overfører dine aksjefond til aksjesparekonto vil ubenyttet skjermingsfradrag følge med inn på aksjesparekontoen.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
90 Liker

Flere kontoer

Innsendt av: Jostein Eie

"Dine Penger" forteller at det er mulig for en person å opprette flere aksjesparekontoer. Informasjonen fra min bank forteller at det kun er mulig å ha en konto pr. pers.
Hvem har rett?
Hei
Her er det "Dine Penger" som har rett - det er ingen begrensninger i hvor mange aksjesparekontoer man kan ha.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
79 Liker

tid er penger

Innsendt av: asbjørn bergseng

Hvor lang tid vil det gå før man selger/kjøper til det er reelt registrert? Poenget er at om man går for en aksje som man ser snart vil stige....og det skjer i løpet av noen dg...så er man avhengig av en noenlunde kort responstid i system. Lurte også på om det er avkastningen + innvestering som blir registrert som formue på selvangivelsen, eller ?
Responstid må du ta opp med din tilbyder. Grunnlaget for formuesbeskatning er virkelig verdi(markedsverdi) ved utgangen av inntektsåret.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
90 Liker

Skjermingsfradrag/grunnlag for aksjesparekonto

Innsendt av: Morten

Hei,

Hvordan overføres eksisterende skjermingsfradrag knyttet til aksjer/fond som settes inn på aksjesparekonto?

Hvordan fastsettes skjermingsgrunnlaget for overgangsåret 2017?

Inkluderes kontanter i aksjesparekonto i skjermingsgrunnlaget?

Mvh
Morten
Hei,

Skjermingsfradraget fra aksjer/fond skal overføres til aksjesparekontoen når aksjer/fond overføres. Skjermingsfradraget for 2017 vil være laveste innskudd på kontoen, dette betyr at alle aksjer, fond og kontantinnskudd som du overfører i samme prosess ved oppstart av aksjesparekontoen vil være skjermingsgrunnlaget. Innskudd etter oppstartsprosessen vil ikke inngå i skjermingsgrunnlaget, mens kontanter som overføres til kontoen i oppstartsprosessen inkluderes i skjermingsgrunnlaget.
Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
80 Liker

Valg av leverandør

Innsendt av: Ola S

Hei, har dere gjort noen undersøkelse i forhold til hvem av de mange leverandørene der ute som har gunstigst betingelser hva gjelder VPS depot og kurtasje?
Hei

Vi har ikke gjort noen undersøkelser av hvem som tilbyr de mest gunstige betingelsene på aksjesparekonto, kurtasje osv. Hver tilbyders løsning og produktsortiment kan dessuten variere noe fra tilbyder til tilbyder.

Vi regner med at hard konkurranse vil sørge for at alle tilbydere tilbyr gode betingelser.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
88 Liker

Aksjesparekonto

Innsendt av: Kurt Georgsen

Hei.
Kan man overføre bare aksjer som en har urealisert gevinst og holde aksjer med urealisert tap utenfor kontoen?
Ja det kan du.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
80 Liker

Privat

Innsendt av: Bjør

Hei,

Jeg har i dag aksjekonto med aksjer i fem selskap. Jeg bruker dette som langsiktig sparing og har ikke solgt akjer på mange år. Skal jeg forsette med det eller bør jeg bytte?
Hei,

Takk for et godt spørsmål. Jeg anbefaler at du benytter muligheten til å flytte til Aksjesparekonto i forbindelse med overgangsregelen. Da kan du benytte mulighetene Aksjesparekontoen gir, selv om det blir 10 år eller mer til eventuelt ønsker å selge og/eller bytte aksjer.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
76 Liker

Sette inn alt?

Innsendt av: Andreas

Hva burde jeg tenke på før jeg setter inn alle pengene mine i en slik konto? Men tanke på at jeg skulle ellers hatt de på sparekontoen.

Hei
Det første du bør tenkte på er hvorvidt din sparehorisont og evne/vilje til å ta risiko er forenlig med å investere alle dine penger i aksjefond. Det er primært langsiktig sparing som egner seg for plasseringer på en aksjesparekonto.
Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
79 Liker

Pensjonist.Tidligere kjøpmann

Innsendt av: Finn Halvorsen

Hvis jeg selger en aksje med tap fra min aksjesparekonto kan jeg da tekke ifra tapet.Må jeg da ta pengene ut ifra aksjesparekontoen og sette inn på min brankkonto?
Tap på realisasjoner inne på ASK gir ikke fradragsrett. Du får ikke fradrag for tap før du gjør opp ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
79 Liker

pensjonist

Innsendt av: Adriano Deriu

hva skjer om jeg kjøper aksjer med aksjesparekontoeller om jeg kjøper gjennom min DNB aksjekoto?
Hei,

Kjøper du aksjer innenfor ASK-ordningen så får du ikke gevinstbeskatning før du tar ut pengene (mer enn inngangsverdien/kostpris) av kontoen. Utbytte blir beskattet som i dag.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
75 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Bengt O. Pettersen

Har spart i aksjefond mange år og opparbeidet en god gevinst. Hvis jeg setter det hele i en aksjesparekonto nå, og deretter selger, må jeg da skatte av fortjenesten jeg har opparbeidet før
opprettelsen av aksjesparekontoen ?
Hei

I løpet av overgangsvinduet som er ut året 2017 kan du overføre aksjefond til en aksjesparekonto uten at du utløser gevinstskatt på dine latente gevinster.

Etter at du har satt inn dine fond, kan du ta ut innskutt beløp (innskuddet, det vil si opprinnelig kostpris) uten å måtte betale skatt. Før evenuell gevinstskatt beregnes får du også tilordnet skjermingsfradrag på ditt innskudd på aksjesparekontoen. Skjermingsgrunnlaget er ditt innskudd på kontoen.


Overføring til aksjesparekonto etter at overgangsvinduet er lukket vil medføre realisasjonsskatt på dine urealiserte gevinster.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening


74 Liker

Bonde

Innsendt av: jan rege

Vil opparbeidet gevinst bli nullet ut ved flytting av fond til aksjesparekonto, slik at vi får inngangsverdi lik totalverdien på flyttedato?
Nei du må i 2017 overføre med skattemessig kontinuitet. Kostprisen på dine aksjer blir inngangsverdien på ASK. Tar du ut mer enn kostpris fra ASK blir du beskattet for overskytende.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
75 Liker

EØS

Innsendt av: Simon Hammerstad

Jeg eier fond med gevinst via Dovre Forvaltning og ønsker å benytte overgangsordnigen for å slippe skatt på ved å flytte kapitalen til en ASK i Norge.
Dessverre finner jeg ingen tilbyder (kontofører), som vil ta i mot disse fondene når de selv ikke tilbyr disse på sine egne plattformer. Hverken Skandiabanken eller Nordnet vil åpne oppe for denne muligheten, men er i kontakt med Forvaltningshuset for viderre veiledning.

Hei
Det er opp til hver enkelt leverandør å avgjøre hvilke kvalifiserte aksjer og aksjefond som tilbys innenfor ordningen. Hvis selskapet du i dag har dine fondsandeler hos ikke tilbyr aksjesparekonto, og du ikke finner andre leverandører som tilbyr disse fondene, har du dessverre en utfordring. Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
77 Liker

Nisse

Innsendt av: Truls

1 Hvem er juridisk eier av aksjene som står på Aksjesparekonto?
Altså sitter på stemmerett ifbm GF o.l.

2 Kan man gire/Belåne direkte (eller inndirekte) på verdiene som står på Aksjesparekontoen (VPS kontoen +tilknyttet plasseringskonto)?

3 Kan man låne ut (la andre shorte) aksjene som står på Aksjesparekontoen?
Hei,

Takk for gode spørsmål.
1) Aksjesparekonto er personlig og står i eget navn. Du som person kan stemme på GF osv
2) Dette blir som tidligere, og opp til den enkelte tilbyder
3) Dette blir regnet som uttak av kontoen

Mvh,
Lene, AksjeNorge
77 Liker

pensjoniet

Innsendt av: finn halvorsen

Hvis jeg selger aksje fra aksjesparekonton med tap,kan jeg da få fratrukket tapet slik som det er i dag og hvordan gjør jeg det.
Hei

På aksjesparekonto trenger du ikke skatte av gevinst før midler som overstiger innskudd beløp tas ut av kontoen. Tilsvarende får du heller ikke fradrag for tap på en investering på aksjesparekontoen. Du får først fradrag for tap på kontoen når den endelig gjøres opp(avsluttes).

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
72 Liker

Salg med tap

Innsendt av: Guttorm Flaathe

Hvis jeg selger en aksje I aksjesparekontoen med tap. Kan tapet da komme til fratrekk på skatteseddelen det samme året?
Nei du får ikke fradrag for tap så lenge realisasjonene gjøres i ASK. Du får først fradrag når du gjør opp kontoen.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
82 Liker

pensjonist

Innsendt av: Bengt lydersen

Har noe aksjer som pr. nå har gevinst på.Tar med verdien med meg i aksjesparekonto -la oss si 250000.Disse øker din verdi til 300000.Må jeg skatte av kun den siste verdistigning?
Hei,

Det blir ingen gevinstbeskatning før du selger aksjene og tar ut pengene av ASK. Du kan ta ut hele det innskutte beløpet (inngangsverdien)før du får gevinstbeskatning. Utbytte blir beskattes som i dag.

Mvh Truls Nilsen Skatteetaten
84 Liker

Inngangsverdi og arv

Innsendt av: Karoline Brandal

Hei,

inngangsverdi dersom du fører over eksisterende beholdning med gevinst i 2017 til ASK er kostpris for denne beholdningen? Du får med andre ord samme inngangsverdi som før?

Ved. overføring til andre har jeg skjønt det slik at du kan overføre hele ASK skattefritt, men dersom det er dødsbo opphører kontoen på samme måte som om kontohaver fremdeles var i live? Altså realisering ved dødsbo?
Hei,

Ved overføring av eksisterende beholdning videreføres inngangsverdien (altså kostpris + ubenyttet skjerming) til ASK. Du får samme inngangsverdi som før.

Du kan overføre hele aksjesparekontoen ved gave eller arv med skattemessig kontinuitet. Ved dødsfall kan én arving overta hele kontoen med skattemessig kontinuitet, men ask-kontoen kan ikke deles mellom arvingene.


Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
84 Liker

Utbytte og skatt

Innsendt av: Øyvind

Hei, vil utbytte ha samme skattefordel slik at dette kan reinvesteres i aksjer skattefritt?
Nei, utbytte skattlegges som i dag - dvs når generalforsamlingen vedtar utdeling av utbytte.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
83 Liker

flytting av ask

Innsendt av: Robert W

hvis jeg oppretter ask i dnb og senere ønsker å overføre denne til en annen bank, f.eks nordnet, kan jeg da gjøre det uten å realisere noen gevinst/tap ?
Hei

Du kan overføre hele ASK'en til en annen tilbyder uten å utløse beskatning av gevinst på kontoen. Men merk at det kun er tillatt å flytte hele ASK'kontoen uten å utløse gevinstbeskatning. Delvis flytting er altså ikke tillatt.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
84 Liker

Amerikanske aksjer

Innsendt av: Arne Sigbjørnsen

Er det mulig å flytte ikke EU aksjer over på aksjesparekonto og få samme betingelser?
Nei går ikke. Selskapet må være hjemmehørende i en EØS-stat.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
78 Liker

Flere konti

Innsendt av: Stig

Hei,

Er man bundet til en konto hos en tilbyder, eller kan man ha så mange en vil?

Kan man fritt overføre midler mellom disse uten å skatte?
Hei Stig,

Takk for et godt spørsmål. Du kan ha så mange kontoer du ønsker. Enten om du vil ha flere hos en tilbyder, eller flere kontoer hos flere tilbydere.

Mvh,
Lene, AksjeNorge
86 Liker

Flytte aksjer

Innsendt av: Fred Hansen

Har aksjer i 4 selskaper på Oslo Børs,må jeg flytte alle eller kan jeg dele opp.
Gjelder DNB
Du kan selv velge hvilke aksjer du overfører til ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande, seniorskattejurist Skattedirektoratet
84 Liker

solgt idag

Innsendt av: simo mraovic

Hei, jeg har ikke aksjesparekonto men har solgt aksjer idag kan jeg overføre det beløpet sengene på aksjesparekonto , når jeg åpner det.

Takk
Hei,

Det er ikke mulighet for å overføre disse pengene til en aksjesparekonto uten beskatning.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
86 Liker

Oppsigelse av ASK

Innsendt av: Wenche Sæthre

Kan man når som helst si opp sin Aksjesparekonto?
Hva sier regelverket om det?

Takk,
mvh. Wenche Sæthre

Ja, du kan når som helst si opp kontoen. I så fall vil dette bli regnet som realisasjon. Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
85 Liker

Skatt

Innsendt av: Britt Nordmann

Hei, hvorfor er det 29,76 % skatt på aksjesparekonto når de fleste også tilbyr kapitalforsikring med investeringsvalg (ofte kalt fondskonto/investeringskonto) hvor skatten kun er 24%.

Hva er det som gjør at den ene kun har 24% mens den andre 29,76%?
Hei,

Forskjellen er fordi kapitalforsikring med investeringsvalg er et forsikringsprodukt. Aksjer og aksjefond beskattes med 29,76 %.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
83 Liker

Gevinstbeskatning

Innsendt av: Kjell Rune Nerland

Hei!
Sitter med urealisert gevinst på aksjer for 2017. Vil jeg få utsatt skatt på hele gevinsten for 20217, eller bare utsatt skatt på gevinst fra dato beløp blir overført til aksjesparekonto?
Nå i 2017 kan du overføre dine aksjer til ASK uten beskatning. Din inngangsverdi utgjør da kostpris på aksjene. Du blir ikke beskattet før du tar ut mer enn kostpris fra ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande
78 Liker

aksjesparekonto

Innsendt av: Øyvind Thomassen

hei!

lurer på hvordan en slik konto fungerer og om dette generellt er noe man burde begynne å spare i?
kreves det mye tid og undersøkelse?

På en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser beskatning av gevinsten før midlene tas ut av kontoen. Dersom du er en langsiktig sparer i ett eller flere aksjefond, og ikke har til hensikt å bytte fond særlig ofte, er denne fordelen mindre viktig. Med vennlig hilsen Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
82 Liker

Alle aksjer på Oslo Børs kan handles via Aksjesparekontoen?

Innsendt av: Terje Pedersen

Hei
Kan alle aksjer på Oslo Børs handles via aksjesparekontoen eller er det kun noen utvalgte?
mvh
Terje Pedersen
Hei Terje,

Takk for et godt spørsmål. Alle aksjer på Oslo Børs som er hjemmehørende i EØS kan inngå på Aksjesparekonto.
Det er omlag 25 selskaper som ikke er hjemmehørende i EØS på Oslo Børs. Se identifikasjonskoden på aksjen (ISIN) for å undersøke hvor de er hjemmehørende, eks Frontline som er registrert i Bermuda (BMG..) og ikke inngår i den nye løsningen: https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/FRO.OSE/data

Mvh,
Lene, AksjeNorge
78 Liker

Pensjonist

Innsendt av: Rune Caspersen

Kan jeg og kona
Flytte over og ha en
Konto sammen
Vil være mye letter for oss
Hei

Godt spørsmål. En aksjesparekonto er personlig og kan ikke eies i sameie.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver Verdipapirfondenes forening
81 Liker

Får vi fradrag og evt. når

Innsendt av: Kristian

Hei! Jeg lurer på om vi fremdeles får fradrag ved tap, og evt. når vi får dette fradraget. Gevinst skal jo skattes når vi tar ut mer fra kontoen enn det som ble satt inn, men ved tap vil vi jo alltid ta ut mindre enn det som er satt inn.
På forhånd, takk.
Hei Kristian. Det gis ikke tapsfradrag for tap på aksjer så lenge aksjene er realisert inne i ASK. Du får ikke fradrag for tap før du gjør opp ASK.
Med vennlig hilsen Leif Martin Sande
97 Liker

Zero

Innsendt av: Tore

Jeg har masse aksjer og fond på investeringskonto zero hos Nordnet. Hvorfor i alle dager skal jeg sette noe av dette over på aksjesparekonto?!? Hva bør jeg flytte, hva bør stå?
Hei godt spørsmål!

En fondskonto har den fordelen at du kan inkludere også rentepapirer.Utbytter kan også inkluderes på fondskonto uten løpende beskatning.

Både aksjesparekonto og fondskonto har den fordelen at man kan kjøpe og selge på kontoen uten å skatte løpende før midlene tas ut av kontoen.

Fordelen med ASK fremfor fondskonto er at du fra ASK kan ta ut beløp som ikke overstiger innskutt beløp uten å betale skatt. På aksjesparekonto får du også tilordnet skjermingfradrag, noe du i dag ikke får på fondskonto.

Jeg gjør oppmerksom på at det er foreslått nye regler for beskatning av fondskonto med virkning fra 1. januar 2018. Da vil fondskonto der forsikringselementet er under 50 prosent bli skattlagt etter samme regler som verdipapirfond.

Med de nye foreslåtte reglene for fondskonto vil alle uttak som ikke er knyttet til endelig opphør av kontoen bli skattlagt som alminnelig inntekt eller aksjeinntekt etter samme regler som utdeling fra verdipapirfond.

Mvh Erlend Lundgren, rådgiver VFF
75 Liker

Inngangsverdi

Innsendt av: Peder Svenkerud

Hei. Er det din anskaffelsesverdi eller verdien på overføringstidspunktet til AKS som danner grunnlaget for skatteberegning når den tid måtte komme?
Hei,

Det er din anskaffelsesverdi med tillagt ubenyttet skjerming som er inngangsverdien på aksjesparekontoen.

Mvh Harald Blair Berg, Seniorskattejurist i Skattedirektoratet
88 Liker

OBXEXDBULL

Innsendt av: Ståle

Kan OBXEXDBULL overføres til aksjesparekonto? Det er en ETF men også et derivat.
Hei Ståle,

Takk for et godt spørsmål. Det er kun ugearete ETFer som kan inngå i Aksjesparekonto. Det gjelder ikke OBXEXDBULL. En ren OBX ETF uten gearing er regnet som et rent aksjefond og kan dermed inngå i ASK.

Mvh,
Lene

Tidligere intervjuer

Uke 19: Eksperten svarer

Uke 19: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 18: Eksperten svarer

Uke 18: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).
Uke 17: Eksperten svarer

Uke 17: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

Faste spaltister